Milletlerarası Anlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE-İSTANBUL'DAKİ TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


           Madde 1.- 4 Kasım 1998 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye - İstanbul'daki Taşınmaz Mallara İlişkin Protokol'ün onaylanması uygun bulunmuştur.

           Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.