Milletlerarası Anlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SLOVENYA CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN


           Madde 1.- 5 Mayıs 1998 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

           Madde 2.- Söz konusu Anlaşmaya ekli cetvellerde degişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

           Madde 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.