Milletlerarası Anlaşmalar  
MİLLETLERARASI PARA FONU İLE MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA BANKASINA KATILMAK İÇİN HÜKÜMETE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUNA EK MİLLETLERARASI PARA FONU ANA SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN  ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN


            Madde 1.- 19.2.1947 tarihli ve 5016 sayılı Kanunun eki Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde yapilan dördüncü degişiklige ilişkin Anlaşmanin onaylanması uygun bulunmuştur.

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.