Milletlerarası Anlaşmalar  
ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ KURULUŞU SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN


            Madde 1.- 27.5.1988 tarihli ve 3453 sayılı Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            Madde 2.- Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşuna yapılması gereken ödemeler, gelecek yıllar bütçesine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere avans olarak yerine getirilebilir. Ancak, bu avansların toplamı 8 140 000 SDR (Özel Çekme Hakkı) karşılığını geçemez. Bakanlar Kurulu bu miktarı gerektiğinde üç katına kadar artırmaya yetkilidir.

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.