Milletlerarası Anlaşmalar  
D-8 ULUSLARARASI İCRA DİREKTÖRLÜĞÜNÜN TÜRKİYE'DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN


            TÜZELKİŞİLİK
            Madde 1.- 15.6.1997 tarihinde imzalanan "D-8 Zirve (İstanbul) Deklarasyonu" ile ihdas edilmiş bulunan D-8'e katilan Devletlerin sekretarya hizmetlerini sunmak üzere İstanbul'da kurulmasını kararlaştırdıkları D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğü, Türkiye Cumhuriyetinde tüzelkişiliğe sahiptir. 

            İCRA DİREKTÖRLÜĞÜ İLE ÇALIŞANLARININ YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLAR
            Madde 2.- İcra Direktörlüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 21 Mart 1950 tarihinde katıldığı, 13 Şubat 1946 tarihli Birleşmiş Milletler'in Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşmenin I inci maddesinin hükümlerine, II nci maddesinin 6 ncı bent dışındaki hükümlerine ve III üncü maddesinin 10 uncu bent dışındaki hükümlerine mümasil hükümlere tabidir.

            İcra Direktörlüğünde çalışan İcra Direktörü, Direktör Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Uzman, Uzman Yardımcıları, İdari ve Teknik Personel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 21 Mart 1950 tarihinde katıldığı, 13 Şubat 1946 tarihli Birleşmiş Milletler'in Ayricalik ve Muafiyetlerine Dair Sözleşmenin V inci maddesinin 18, 20 ve 21 inci bentlerinde ifade edilen mümasil hükümlere tabidir.

            UYGULAMA
            Madde 3.- Dışişleri Bakanlığı, bu Kanundaki dokunulmazlık, ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıkların uygulanmasına ilişkin usulleri yönetmelik ile tespit eder.

            KAPSAM
            Madde 4.- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlari ile Türkiye'de daimi ikamet eden kimseler, yukarıda öngörülen ayrıcalık, bağışıklık, dokunulmazlık ve kolaylıklardan yararlanamazlar.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 5.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 6.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.