Ticaret Mevzuatı  
   
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU

 
KABUL TARİHİ : 12/04/2000
KANUN NO : 4562
 
RESMİG.TARİHİ : 15/04/2000
RESMİ G. NO : 24021
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : TANIMLAR VE KISALTMALAR
İKİNCİ BÖLÜM 
KURULUŞ VE NİTELİKLER
Madde   4 : KURULUŞ
Madde   5 : NİTELİKLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ORGANLAR
Madde   6 : ORGANLAR
Madde   7 : MÜTEŞEBBİS HEYET
Madde   8 : YÖNETİM KURULU
Madde   9 : DENETİM KURULU
Madde 10 : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Madde 11 : TEMSİL VE İLZAM
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ KONULAR
Madde 12 : GELİRLER
Madde 13 : KATILMA PAYLARI
Madde 14 : KREDİLER
Madde 15 : ARSA SATIŞLARI
Madde 16 : YÖNETİM AİDATLARI
Madde 17 : PARASAL HAKLAR VE ÖZLÜK HAKLARI
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 18 : ARSA TAHSİSLERİ
Madde 19 : ORTAK YERLER
Madde 20 : ALT YAPI TESİSLERİ KURMA, KULLANMA VE İŞLETME HAKKI
Madde 21 : MUAFİYET
Madde 22 : SORUMLULUK
Madde 23 : BAKANLIĞIN YETKİLERİ
Madde 24 : DENETİM
Madde 25 : GENEL KURUL
Madde 26 : ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
Madde 27 : ÜST KURULUŞ, YÖNETMELİKLER VE DÜZENLEMELER
ALTINCI BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde  1 :
Geçici Madde  2 :
Geçici Madde  3 :
Geçici Madde  4 :
Geçici Madde  5 :
Geçici Madde  6 :
Geçici Madde  7 :
Madde 28 : YÜRÜRLÜK
Madde 29 : YÜRÜTME