Bakanlıklar Mevzuatı  
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


            Madde 1.- 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 5.- Genel Kurul, çağrı tarihinde, aşağıdaki üyelerden oluşur:

            a) Türkiye Profesyonel Birinci Lig takımlarının kulüp başkanları ile bu ligin ilk on sırasında olan kulüplerin yönetim kurullarınca belirlenecek ikişer ve diğer kulüplerin yönetim kurulları tarafından belirlenecek birer temsilci.

            b) Türkiye Profesyonel İkinci Liginde her gruptan ilk beş sırada olan kulüplerin başkanları.

            c) Türkiye Profesyonel Üçüncü Liginde her gruptan ilk iki sırada olan kulüplerin başkanları.

            d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek iki temsilci.

            e) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulunca belirlenecek bir temsilci.

            f) Türkiye Futbol Adamları Derneği Başkanı.

            g) Türkiye Futbol Vakfı Genel Başkanı.

            h) FIFA ve UEFA'nın icra kurullarında görev yapanlar ile komisyonlarında en az beş yıl görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve büyükler veya gençler kategorisinde Olimpiyat, Dünya ve Avrupa finalinden birini yönetmiş hakemler.

            i) Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığını altı aydan fazla asaleten yapmış olanlar.

            j) Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir temsilci.

            k) Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı.

            l) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı.

            Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen profesyonel liglerdeki kulüplerin puan ve averajlarının eşitliği halinde; grup sırasının tespitinde, UEFA kriterleri de dikkate alınarak, kulüpler, Genel Kurul temsilcilerini Federasyon gözetiminde ve kendi aralarında çekecekleri kur'a ile belirler. Takımların maç sayılarında eşitsizlik bulunması halinde ise o ligdeki puan sıralaması dikkate alınarak hangi kulübün delegesinin Genel Kurulda temsil edileceğini belirlemeye Federasyon yetkilidir.

            Türkiye liglerinde statü değişiklikleri yapılması veya liglerdeki takım sayılarında azalma veya artış olması nedeniyle yeniden oluşturulacak lige dahil takımların temsilci sayısını, Genel Kurulda temsil edilen liglerin delege sayısının yüzde onunu geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere, artırmaya veya azaltmaya Federasyon yetkilidir.

            Genel Kurul dört yılda bir futbol sezonu bitiminden sonra en geç bir ay içinde, Mali Genel Kurul ise her yıl haziran ayının ilk yarısında, Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir tarihte olağan olarak toplanır. Toplantının  gündemi ve tarihi en az onbeş gün önceden günlük ulusal iki gazetede ilan edilir ve Federasyonca, Genel Kurul delegelerine yazılı olarak bildirilir. Genel Kurul, gerektiğinde, toplam delege sayısının yüzde kırkının noter kanalıyla yazılı müracaatları, Federasyon Yönetim Kurulunun kararı veya spordan sorumlu Bakanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

            Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi gün üye tam sayısının üçte biri ile yapılır. İkinci toplantıda da bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır. Kararlar bu toplantıda hazır bulunan üyelerin yarısından fazlasının oyu ile alınır.

            Gerek olağan, gerek olağanüstü toplantıda Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve diğer kurulların seçimi yenilenebilir.

            Uhdesinde bu Kanuna göre birden fazla Genel Kurul üyeliği bulunduran üyeler, sadece bir oy hakkına sahiptirler.

            Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar, Genel Kurul üyesi olamazlar.

            Madde 2.- 3813 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            b) Başkanı, Yönetim Kurulunun onbir üyesini, Tahkim ve Denetleme Kurullarını seçmek,

            Madde 3.- 3813 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 7.- Başkan ve başkanvekillerinin görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, Genel Kurulda Yönetim Kurulunun onbir üyesinin seçiminden önce yapılır. Başkan tarafından, biri amatör futbol faaliyetlerinden sorumlu olmak üzere, iki başkanvekili atanır. Genel Kurulda Başkan adayı olabilmek için Genel Kurul üyelerinin beşte birinin yazılı teklifleri gerekir. Başkanın yokluğunda görevlerini, Başkanın belirleyeceği başkanvekili yürütür. Başkan, Genel Kurula katılan üyelerin oy çokluğu ile seçilir. Süresi dolan Başkan yeniden seçilebilir.

            Gençlik ve spor teşkilatının yönetim kademelerinde görev alanlar, bu görevlerinden asgari bir ay önce ayrılmış olmadıkları sürece, Başkanlığa aday olamaz ve seçilemezler.

            Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, spordan sorumlu Bakan tarafından başkanvekillerinden birisi seçime kadar Başkan olarak atanır. Ancak Genel Kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü Genel Kurula gidilmez. 

            Madde 4.- 3813 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir.

            h) Yönetim Kurulunun başkanvekilleri dahil üç üyesini belirlemek.

            ı) Merkez Hakem Kurulunun dokuz üyesini belirlemek.

            Madde 5.- 3813 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 9.- Yönetim Kurulu, Federasyon Başkanı ve onun tarafından belirlenecek üç üye ile Genel Kurulun seçeceği onbir üye olmak üzere, onbeş üyeden oluşur.

            Genel Kurulda aynı sayıda yedek üye seçilir. Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır.

            Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kulüp temsilcileri, kulüplerinin başkanı veya yönetim kurulu üyesi iseler, seçilmekle bu sıfatları sona erer.

            Madde 6.- 3813 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            f) Federasyonun merkez, taşra ve yurt dışı görevlerinde çalışan personelin, gerektiğinde Başkan tarafından atanan iki başkanvekili ve Yönetim Kurulunun bir üyesi ile Merkez Hakem Kurulunun profesyonel olarak istihdam edilecek en fazla üç üyesinin ücretleri ve sosyal haklarını ve gerekli görülen Federasyon kurullarının huzur haklarını, tazminatlarını, yolculuk ve ikamet giderlerini ve yolluklarını tespit etmek.

            Madde 7.- 3813 sayılı Kanunun 15 inci maddesine aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir.

            Madde 15.- Merkez Hakem Kurulu Federasyon Başkanı tarafından, yedisi faal olmayan hakemlerden, ikisi de bilgi ve tecrübesine güvenilir kişiler arasından seçilmek üzere dört yıl süre ile atanacak toplam dokuz üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından bir başkan seçer.

            Madde 8.- 3813 sayılı Kanunun 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            Bu Kanunla verilen görevleri yürütmek ve düzenlemek amacıyla, Federasyonun, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerde yeni görevlendirilecek idari ve teknik personelin sayısının mevcut personelin toplam sayısının yüzde beşini geçmesi halinde; bu sayının artırılması, azaltılması ve sözleşme ücretleri limitlerinin belirlenmesi Başkanın teklifi ve Genel Kurulun onayına tabidir. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonunun organize ettiği futbol müsabakalarında görevlendirilen hakemler, müşahit ve temsilciler görevli oldukları müsabakalarda herhangi bir saldırıya maruz kaldıklarında; ceza kanunlarının uygulanması bakımından, bunların işledikleri suçlarla, bunlara karşı işlenen suçlarda Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır.

            Madde 9.- 3813 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 20.- Yönetim Kurulunca gerekli görülen ülkelerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilciliklerinin açılması veya bunların kapatılması, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, spordan sorumlu Bakanın kararına tabidir.

            Madde 10.- 3813 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

            Federasyonun yıllık toplam gelirinin en az yüzde onbeşi proje karşılığında olmak üzere, ikinci ve üçüncü ligde takımı bulunan kulüplere eşit oranda, en az yüzde onbeşi ise alt yapı eğitim ve spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere ilgili kurum, kuruluş ve spor kulüplerine Federasyon Genel Kurul kararı ile dağıtılır.

            Federasyonun bütçe dışı yapacağı harcamalara (primler dahil) ve yatırımlara ilişkin usul ve esaslar, Genel Kurul onayı ile belirlenir.

            Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine veya kamu kurumu veya kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı tesis edilen spor tesislerine ait protokol tribünlerinin kullanılmasında kişi sayılarının tespiti ve protokol yönlendirmesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü talimatları dahilinde İl ve İlçe Müdürlüklerince yapılır.

            Madde 11.- 3813 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 29.- Futbol müsabakalarının televizyon ve radyodan yayınlanmasının düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran Federasyon Yönetim Kurulu yetkilidir.

            Milli müsabakalar şifreli yayınlanamaz.

            Madde 12.- 3813 sayılı Kanunun 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            Başbakanlık Teftiş Kurulunca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Federasyon Yönetim Kurulu hakkında karar alınmak üzere, spordan sorumlu Bakan, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

            Geçici Madde 1.- Mevcut ana statü ve talimatlar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yapılacak Federasyon Genel Kurulunda bu Kanunla getirilen düzenlemelere uygun hale getirilir.

            Madde 13.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 14.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.