Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


            Madde 1.- 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 21.- Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayların sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dahil bulunduğu Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilir ve Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde gösterilir.

            Subayların sınıfları hizmet ihtiyaçları nedeniyle ilgili kuvvet komutanlıklarının teklifi ve Genelkurmay Başkanının onayı ile değiştirilebilir, kaldırılabilir veya yeni sınıflar ihdas edilebilir.

            Madde 2.- 926 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan cetvelin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.) sütunu ve bendin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Rütbeler                         :          Dz.K.K.:
            Orgeneral-Oramiral                       2
            Korgeneral-Koramiral                   5
            Tümgeneral-Tümamiral              12
            Tuğgeneral-Tuğamiral                28
            TOPLAM                                      47

            Amiral kontenjanlarından ikisi 2692 sayılı Kanunla eklenen kontenjan miktarıdır.

            Madde 3.- 926 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 69.- Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup astsubayların sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dahil bulunduğu 21 inci madde esaslarına göre tespit edilir ve Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde gösterilir.

            Madde 4.- 926 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 5.- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

            Ek Geçici Madde 77.- Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bu Kanunla değiştirilen kontenjanlar için rütbe yıl kontenjanının kullanılması, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planında hedeflenen teşkilat yapısı gerçekleşinceye kadar olan süre içinde, kadro ve hizmet gerekleri dikkate alınarak Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askeri Şuraca saptanır.

            Madde 6.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.