İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN


            Madde 1.- 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek geçici Madde eklenmiştir.

            Ek Geçici Madde 2.- 1.4.2000 ile 31.3.2001 tarihleri arasında alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı 5 000 000 TL. olarak uygulanır. Bu alt sınır 1.4.2001 tarihinden itibaren 78 inci Maddenin birinci fıkrası hükmüne göre artırılır. Ancak, Bakanlar Kurulu bu artışı 1.4.2001 ile 31.3.2002 dönemi için hedeflenen enflasyonu dikkate alarak yeniden belirlemeye yetkilidir. 1.4.2000 tarihi ile bu Kanunun yayımı tarihi arasındaki döneme ait ödenen fazla primler, sonraki dönemlerin prim borcuna mahsup edilir.

            Bu Kanunun yayımı tarihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren 96 ncı Madde uyarınca bağlanmış gelir ve aylıklar birinci fıkrada belirtilen alt sınır üzerinden hesaplanır.

            Madde 2.- 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 12 nci Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 50 nci Maddeye göre belirlenmesi gereken gelir basamaklarının hesaplanmasında yukarıdaki fıkra gereğince uygulanan gelir basamakları 1.4.2000 ile 31.3.2001 tarihleri arasında geçerli olmak üzere %25 artırılarak uygulanır. Ancak, Bakanlar Kurulu bu artışı 1.4.2001 ile 31.3.2002 dönemi için hedeflenen enflasyonu dikkate alarak yeniden belirlemeye yetkilidir.

            Madde 3.- 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 46 ncı Maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 üncü Maddesinde sigortalı sayılmayanlar, sosyal güvenlik kuruluşlarından yaşlılık aylığı alıp da sosyal güvenlik destek primi ödeyerek ya da ödemeksizin çalışanlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarındaki hükümlerine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre geçici personel statüsünde çalıştırılanlar bu Kanun kapsamına dahil değildir.

            Madde 4.- 4447 sayılı Kanunun 49 uncu Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini  karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı Maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 ve 78 inci Maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından %2 sigortalı, %3 işveren ve %2 Devlet payı olarak alınır.

            Madde 5.- 4447 sayılı Kanunun 59 uncu Maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Kurumun, Sağlık Hizmetleri ile Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarına açıktan ilk defa atanacaklar; öncelikle kalkınmada öncelikli yörelerdeki boş kadrolara atanırlar. Hizmet sürelerinin işe başlamalarını takiben en az iki yılında atandıkları yörelerde görev ifa etmeleri zorunludur. İki yıllık sürenin hesabında her türlü kanuni izin süreleri (yıllık izin ve yataklı tedavi kurumlarında geçen tedavi süreleri hariç) dikkate alınmaz.

            Geçici Madde 1.- Bu Kanunun çerçeve 1 inci Maddesiyle getirilen ek geçici 2 nci Maddesinde belirtilen miktarlar üzerinden bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 uncu Maddesinde öngörülen sürede Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen aylık sigorta prim bildirgeleri ve dört aylık prim bordroları ek geçici 2 nci Madde hükmü kapsamındadır.

            Madde 6.- Bu Kanun 1.4.2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.