İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
DEVLET MEMURLARI KANUNU, HARCIRAH KANUNU, BAZI SAĞLIK PERSONELİNİN DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR KANUN, TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN, KADASTRO KANUNU İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN


            Madde 1.- Sağlık Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatlarında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

            Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmıştır.

            Madde 2.- Sağlık Bakanlığının bu Kanunla tahsis edilmiş bulunan serbest kadroları ile mevcut serbest kadrolarının; Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak norm kadro usul ve esasları ile sayılarını gösterir yönetmeliğe uygun olarak merkez, taşra ve hizmet birimleri itibariyle dağılımı yapılır.

            Norm kadro sayısının değişmesi dışında kadroların birimler itibariyle dağılımı değiştirilemez. Bu kadrolarla ilişkilendirilen personel, bir hizmet birimi için tahsis edilen kadroların boşalması halinde, yılda iki ayı geçmemek üzere yapılacak geçici görevlendirmeler hariç, kadrolarının bulunduğu birimler dışında çalıştırılamazlar.

            Norm kadro çalışmaları sonucunda Bakanlığın ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen boş kadroları, Maliye Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca ihtiyacı olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilir.

            Madde 3.- 21.8.1981 tarihli ve 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

            Geçici Madde 2.- Bakanlığın Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarına 31.12.2002 tarihine kadar açıktan ilk defa atanacakların, hizmet sürelerinin ilk dört yılının en az iki yılını kalkınmada öncelikli yörelerde ifa etmeleri zorunludur. İhtisaslarını tamamlayarak uzman tabipliğe atananların ise uzman tabipliklerinin ilk dört yılının en az bir yılını kalkınmada öncelikli yörelerde ifa etmeleri şarttır. Her türlü kanuni izin kullanımları (yıllık izin ve yataklı tedavi kurumlarında geçen tedavi süreleri hariç) yukarıda belirtilen iki ve bir yıllık sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

            Geçici Madde 3.- 27.3.2000 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2514 sayılı Kanun hükümleri pratisyen ve uzman tabiplere uygulanmaz.

            Uzman ve pratisyen tabipleri tekrar 2514 sayılı Kanun kapsamına almaya, bu Kanun hükümlerinin uygulama süresinin uzatılmasına, Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uzman ve pratisyen tabipler, diş hekimleri açıktan atama izni ve memurluğa girişte yeterlik sınavı şartı aranmaksızın ihtiyaç duyulacak yerlere atanabilirler.

            Madde 4.- 26.9.1984 tarihli ve 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

            TAPU VE KADASTRO DENETMENİ
            Ek Madde 2.- Tapu ve kadastro bölge müdürlüklerine bağlı tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinde denetim, inceleme ve soruşturma yapmak üzere, tapu ve kadastro denetmenleri istihdam olunur.

            Bunlar; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, harita-kadastro, jeodezi ve fotogrametri mühendisi yetiştiren fakülteler ile en az dört yıllık eğitim veren dengi yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından birini bitirenler arasından yapılacak sınav sonucunda mesleğe denetmen yardımcısı olarak alınırlar ve en az üç yıl çalıştıktan sonra bu süredeki çalışmaları olumlu bulunanlar, Genel Müdürlükçe açılacak yeterlik sınavında başarılı olmak şartıyla, denetmen kadrolarına atanırlar. Denetmenlerin mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

            Madde 5.- 21.6.1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47 nci maddesinin (L) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 6.- 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine, "İlköğretim Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Tapu ve Kadastro Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları" ibaresi eklenmiştir.

            Madde 7.- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

            a) 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve tazminatlar" başlıklı ek maddesinin "II-Tazminatlar" bölümünün "(A) Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (i) alt bendine, "Özürlüler Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Tapu ve Kadastro Denetmenleri" ibaresi,

            b) (I) sayılı ek gösterge cetvelinin Genel İdare Hizmetleri bölümünün (h) fıkrasına "Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Tapu ve Kadastro Denetmenleri" ibaresi,

            eklenmiştir.

            Geçici Madde 1.- Bu Kanun ile tahsis edilen kadrolara ilk defa, yeniden veya naklen atananların, atandıkları tarih itibariyle iki yıl geçmedikçe, kanuni mazeret dışında kurum içi veya kurumlararası yer değişikliği yapılamaz.

            Geçici Madde 2.- Sağlık Bakanlığı kadrolarının belirlenecek norm kadro sayılarına göre dağıtılmasından sonra mevcut personel bu kadrolar ile ilişkilendirilir. İhtiyaç fazlası personelin memuriyet mahalli içerisindeki veya istekleri halinde memuriyet mahalli dışındaki boş kadrolara atamaları yapılır.

            Bu şekilde atamaları yapılamayan personel, bulundukları birimde şahsa bağlı olarak eski görevlerini yapmaya devam ederler ve boş kadro temin edilmedikçe başka birimlere atanamazlar. Bu durumdaki personelin herhangi bir şekilde görevden ayrılması halinde, yerlerine başka personel atanamaz. Şahsa bağlı olarak görev yapan personele en son kadrosu esas alınarak aylık ve özlük haklarının ödenmesine devam edilir.

            Memuriyet mahalli içindeki birimlerde şahsa bağlı olarak görev yapan personelin durumuna uygun olan bir kadro boşaldığında bu kadroya öncelikle atanırlar.

            Geçici Madde 3.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, Bölge Kontrolörü kadrosuna atanmış ve halen bu kadroda görev yapmakta olanlar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın "Tapu ve Kadastro Denetmeni" kadrolarına atanmış sayılırlar.

            Geçici Madde 4.- Bu Kanunun 1 inci maddesi ile Sağlık Bakanlığına tahsis edilen kadroların unvan itibariyle yüzde kırkı, bu Kanunun 2 nci maddesindeki çalışmaların sonuçlanması beklenmeden 2000 yılında genel hükümlere göre kullanılır.

            Madde 8.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 9.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  

1 SAYILI LİSTE
(I) SAYILI CETVEL

            KURUMU   : SAĞLIK BAKANLIĞI
            TEŞKİLATI : TAŞRA

            İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

                                                       Serbest  Tutulan
                                                       Kadro    Kadro
Sınıfı  Unvanı                              Derecesi   Adedi    Adedi    Toplam
SH      Başasistan                              2      100               100
SH      Başasistan                              3      150               150
SH      Başasistan                              4       50                50
SH      Sosyal Çalışmacı                        5      150               150
SH      Klinik Şef Yardımcısı                   2      100               100
SH      Klinik Şef Yardımcısı                   3       67                67
SH      Uzman (Tab.Uz.T.Gö.)                    3      750               750
SH      Uzman (Tab.Uz.T.Gö.)                    4    1 000             1 000
SH      Uzman (Tab.Uz.T.Gö.)                    5      750               750
SH      Tabip                                   5    3 000             3 000
SH      Diş Tabibi                              5      700               700
SH      Biyolog                                 5      100               100
SH      Psikolog                                5      100               100
SH      Fizyoterapist                           5      200               200
SH      Eczacı                                  5      400               400
SH      Diyetisyen                              5      200               200
SH      Tıbbi Teknolog                          4      100               100
SH      Tıbbi Teknolog                          5      200               200
SH      Hemşire                                 9   12 000            12 000
SH      Ebe                                     9    5 000             5 000
SH      Sağlık Memuru                           9   12 000            12 000
SH      Diş Protez Teknisyeni                   9      400               400
        TOPLAM                                      37 517           37 517
  

2 SAYILI LİSTE
(I) SAYILI CETVEL

            KURUMU   : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI : TAŞRA

            İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

                                                    Serbest    Tutulan
                                                    Kadro      Kadro
Sınıfı  Unvanı                          Derecesi    Adedi      Adedi     Toplam
GİH     Bölge Kontrolörü                    1         8                   8
GİH     Bölge Kontrolörü                    2        22                  22
GİH     Bölge Kontrolörü                    3        15                  15
        TOPLAM                                       45                  45
  

3 SAYILI LİSTE
(I) SAYILI CETVEL

            KURUMU   : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI : TAŞRA

            İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

                                                      Serbest  Tutulan
                                                      Kadro    Kadro
Sınıfı  Unvanı                             Derecesi   Adedi    Adedi    Toplam
GİH     Tapu ve Kadastro Denetmeni              1        1                1
GİH     Tapu ve Kadastro Denetmeni              3        4                4
GİH     Tapu ve Kadastro Denetmeni              4        5                5
GİH     Tapu ve Kadastro Denetmeni              5        5                5
GİH     Tapu ve Kadastro Denetmen Yard.         7       10               10
GİH     Tapu ve Kadastro Denetmen Yard.         8       10               10
GİH     Tapu ve Kadastro Denetmen Yard.         9       10               10
        TOPLAM                                          45               45
  

4 SAYILI LİSTE
(I) SAYILI CETVEL

            KURUMU   : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI : TAŞRA

            İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

                                                    Serbest   Tutulan
                                                    Kadro     Kadro
Sınıfı  Unvanı                           Derecesi   Adedi     Adedi    Toplam
GİH     Kor. ve Güv. Görevlisi             11        136                136
        TOPLAM                                       136                136