Bakanlıklar Mevzuatı  
190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


            Madde 1.- Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında kullanılmak üzere, ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

            (I) SAYILI CETVEL

            KURUMU   : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI : TAŞRA
  

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

                                      Serbest       Tutulan
Sınıfı  Unvanı           Derecesi  Kadro Adedi    Kadro Adedi    Toplam
EMH     Polis Memuru        10       10 000            -         10 000
                       TOPLAM:       10 000            -         10 000