Ticaret Mevzuatı  
 

PETROLÜN BORU HATLARI İLE TRANSİT GEÇİŞİNE DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 23/06/2000
KANUN NO : 4586
 
RESMİG.TARİHİ : 29/06/2000
RESMİ G. NO : 24094
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE YETKİ
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : TANIMLAR
Madde   4 : YETKİ
İKİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER
Madde   5 : STANDARTLAR
Madde   6 : GÜVENLİK
Madde   7 : ÇEVRE
Madde   8 : KAMULAŞTIRMA VE TESCİL
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
HİZMET SATIN ALIMLARI, DİĞER GİDERLER, SİGORTA VE VERGİ
Madde   9 : HİZMET SATIN ALIMLARI VE DİĞER GİDERLER
Madde 10 : HİZMET SATIN ALIMLARI VE DİĞER GİDERLER
Madde 11 : VERGİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 12 : UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER
Madde 13 : İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ
Madde 14 : DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜM
Madde 15 : YÜRÜRLÜK
Madde 16 : YÜRÜTME