Bütçe Mevzuatı
 
1999 MALİ YILI KESİNHESAP KANUNU


            GİDER BÜTÇESİ
            Madde 1.- Genel bütçeli idarelerin 1999 mali yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (27 841 439 383 525 000) lira olarak gerçekleşmiştir.

            GELİR BÜTÇESİ
            Madde 2.- Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (18 657 677 075 888 000) lira olarak gerçekleşmiştir.

            NAZIM GELİR VE GİDER
            Madde 3.- (3 312 116 866 515 000) lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider yapılmıştır.

            DENGE
            Madde 4.- 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında (9 183 762 307 637 000) liralık gider fazlası meydana gelmiştir.

            TAMAMLAYICI ÖDENEK
            Madde 5.- Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (835 622 266 901 000) liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

            DEVREDİLEN ÖDENEK
            Madde 6.- 1999 mali yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen (28 688 541 993 000) liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

            İPTAL EDİLEN ÖDENEK
            Madde 7.- Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılan ve devredilenler dışında kalan (1 323 770 357 967 000) liralık ödenek iptal edilmiştir.

            DEVLET BORÇLARI
            Madde 8.- Bağlı, Devlet borçları uygulama sonuçları kesinhesap cetvellerinde ayrıntısı gösterildiği üzere 31.12.1999 tarihi itibariyle: (19 683 392 034 951 000) lira orta ve uzun vadeli, (3 236 753 520 048 000) lira kısa vadeli olmak üzere, toplam (22 920 145 554 999 000) lira iç borç mevcuttur.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 9.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 10.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.