Bütçe Mevzuatı
 
1999 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUNU


            GİDER BÜTÇESİ
            Madde 1.- Katma Bütçeli İdarelerin 1999 Mali yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (2 606 570 920 663 000) lira olarak gerçekleşmiştir.

            GELİR BÜTÇESİ
            Madde 2.- Katma Bütçeli İdarelerin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (2 541 423 658 497 000) lira olarak gerçekleşmiştir.

            DENGE
            Madde 3.- 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında (65 147 262 166 000) liralık gider fazlası meydana gelmiştir.

            TAMAMLAYICI ÖDENEK
            Madde 4.- Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (8 977 647 199 000) liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 

            DEVREDİLEN ÖDENEK
            Madde 5.- 1999 mali yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen (20 737 072 606 000) liralık özel ödenek ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

            İPTAL EDİLEN ÖDENEK
            Madde 6.- Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılan ve devredilenler dışında kalan (79 369 557 874 000) liralık ödenek iptal edilmiştir.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 7.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 8.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.