Ticaret Mevzuatı  
 

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU

 
KABUL TARİHİ : 20/02/2001
KANUN NO : 4628
 
RESMİG.TARİHİ : 03/03/2001
RESMİ G. NO : 24335 (Mük.)
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM 
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM 
ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİ VE LİSANSLAR
Madde   2 : ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİ
Madde   3 : LİSANS GENEL ESASLARI VE LİSANS TÜRLERİ
İKİNCİ KISIM
ELEKTRİK PİYASASI DÜZENLEME KURUMU, ELEKTRİK PİYASASI DÜZENLEME KURULU VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM 
ELEKTRİK PİYASASI DÜZENLEME KURUMU İLE ELEKTRİK PİYASASI DÜZENLEME KURULUNUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ
Madde   4 : ELEKTRİK PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Madde   5 : ELEKTRİK PİYASASI DÜZENLEME KURULU VE KURUL BAŞKANLIĞI
Madde   6 : YASAKLAR VE GÖREVDEN ALMA
Madde   7 : YEMİN VE MAL BEYANI
Madde   8 : KURUL ÇALIŞMALARI VE TOPLANTILARI, KURUL ONAYLARI, YILLIK RAPOR VE DENETİM
Madde   9 : KURUM PERSONELİNİN STATÜSÜ, ATANMA USULÜ VE ÖZLÜK HAKLARI
Madde 10 : KURUMUN GELİRLERİ, MAL VE VARLIKLARI
İKİNCİ BÖLÜM 
YAPTIRIMLAR VE DAVA HAKKI
Madde 11 : YAPTIRIMLAR VE YAPTIRIMLARIN UYGULANMASINDA USUL
Madde 12 : DAVA HAKKI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TARİFELER, TÜKETİCİLERİN DESTEKLENMESİ, ÖZELLEŞTİRME VE DİĞER HÜKÜMLER
Madde 13 : TARİFELER VE TÜKETİCİLERİN DESTEKLENMESİ
Madde 14 : ÖZELLEŞTİRME
Madde 15 : DİĞER HÜKÜMLER
Madde 16 : UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER
Madde 17 : DEĞİŞTİRİLEN VE KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 18 : 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde  1 : 
Geçici Madde  2 : 
Geçici Madde  3 : 
Geçici Madde  4 : 
Geçici Madde  5 : 
Geçici Madde  6 : 
Geçici Madde  7 : 
Geçici Madde  8 : 
Madde 19 : YÜRÜRLÜK
Madde 20 : YÜRÜTME