İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU
KABUL TARİHİ : 28/03/2001
KANUN NO : 4632
 
RESMİG.TARİHİ : 07/04/2001
RESMİ G. NO : 24366
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde   2 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM 
BİREYSEL EMEKLİLİK DANIŞMA KURULU
Madde   3 : YAPISI VE GÖREVLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ
Madde   4 : EMEKLİLİK SİSTEMİNE KATILMA VE EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ
Madde   5 : KATILIMCININ VE ŞİRKETİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde   6 : EMEKLİ OLMA VE EMEKLİLİK SEÇENEKLERİ
Madde   7 : GİRİŞ AİDATI, YÖNETİM VE FON İŞLETİM GİDERLERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EMEKLİLİK ŞİRKETİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Madde   8 : KURULUŞ ESASLARI VE KURULUŞ İZNİ
Madde   9 : FAALİYET RUHSATI
Madde 10 : EMEKLİLİK İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN KULLANIMI, İLAN, REKLAM VE AÇIKLANACAK BİLGİLER
Madde 11 : ŞİRKETİN SORUMLULUKLARI VE BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI
Madde 12 : ŞİRKETİN TEŞKİLAT VE ORGANLARI
Madde 13 : ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ, HİSSE VE MALVARLIKLARININ DEVRİ VE ŞİRKET 
                 BİRLEŞMELERİ
Madde 14 : MALİ BÜNYENİN GÜÇLENDİRİLMESİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Madde 15 : EMEKLİLİK YATIRIM FONU VE FON İÇTÜZÜĞÜ
Madde 16 : FONUN FAALİYETE GEÇMESİNE İLİŞKİN ESASLAR
Madde 17 : FONUN MALVARLIĞINA, FON PORTFÖYÜNE VE FON VARLIKLARININ SAKLANMASINA İLİŞKİN 
                 İLKELER
Madde 18 : FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ
Madde 19 : FONLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEVRİ
ALTINCI BÖLÜM
DENETİM VE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM
Madde 20 : DENETİM
Madde 21 : BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM
YEDİNCİ BÖLÜM
CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 22 : İDARİ SUÇ VE CEZALAR
Madde 23 : ADLİ SUÇ VE CEZALAR
Madde 24 : KOVUŞTURMA USULÜ
Madde 25 : GENEL HÜKÜMLERİN SAKLILIĞI
SEKİZİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 26 : YÖNETMELİKLER
Geçici Madde 1 : 
Madde 27 : YÜRÜRLÜK
Madde 28 : YÜRÜTME