Bakanlıklar Mevzuatı  
 

EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİN KURULUŞU, ÇALIŞMA ESAS VE YÖNTEMLERİ HAKKINDA KANUN
KABUL TARİHİ : 11/04/2001
KANUN NO : 4641
 
RESMİG.TARİHİ : 21/04/2001
RESMİ G. NO : 24380
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde   2 : KURULUŞ
Madde   3 : KONSEYİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde   4 : KONSEY BAŞKANI
Madde   5 : KONSEY BAŞKAN YARDIMCILARI
Madde   6 : BAŞKANLIK DİVANI
Madde   7 : TOPLANTILAR
Madde   8 : ÇALIŞMA KURULLARI
Madde   9 : SEKRETARYA HİZMETLERİ
Madde 10 : MALİ HÜKÜMLER
Madde 11 : YÖNETMELİKLER
Geçici Madde 1 : 
Madde 12 : YÜRÜRLÜK
Madde 13 : YÜRÜTME