Bakanlıklar Mevzuatı  
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN


            Madde 1.- 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            Spordan sorumlu Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından sayısı kırkı geçmemek üzere, olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla dünya şampiyonluğu kazanan otuz yaşını doldurmuş sporcular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi (A) bendinin (2), (3) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartlar hariç diğer şartları taşımak kaydıyla spor müşaviri olarak atanabilir. Spor müşavirleri aylık ve özlük hakları bakımından Bakanlık müşavirleri hakkında uygulanan hükümlere tabidirler. Spor müşavirlerinin atama, çalıştırılma usul ve esasları spordan sorumlu Bakanın teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

            Madde 2.- 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Ek Madde 3.- Ulusal ve uluslararası yarışmalarda üstün başarı göstermiş sporcular ve kulüpler ile bu başarıya emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara (futbol branşı dahil) ayni ve/veya nakdi ödül verilir. Bu ödüller Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinde bu amaçla kullanılmak üzere açılacak tertiplerden karşılanır. Bu gelirin yeterli olmaması durumunda eksik kalan miktar 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda öngörülen gelirlerden karşılanır.

            Verilecek ödüllerin miktarı, kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar, spordan sorumlu Bakanın teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

            Genel Müdürlüğün gençlik spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla özel ve tüzel kişiler sponsorluk yapabilirler. Sponsorların uluslararası resmi spor organizasyonları ile Genel Müdürlükçe uygun görülen spor tesisleri için yapacakları ayni ve/veya nakdi harcamalar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre gider sayılır. Sponsorluk ile ilgili esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.

            Madde 3.- 3289 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

            Geçici Madde 7.- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce (mevcut mevzuat çerçevesinde ayni ve/veya nakdi ödül alan sporcular hariç) olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğu kazanmış olan sporculara bir defaya mahsus olmak üzere en yüksek Devlet memuru brüt aylığının (ek gösterge dahil) elli katı tutarında ödül verilir.

            Geçici Madde 8.- Ek 3 üncü madde hükümlerine göre verilecek ödüller, 2000 yılı içinde gençlik ve spor faaliyetlerinde başarı kazananlara ve bu başarıya katkıda bulunanlara da verilir.

            Madde 4.- 608 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinden çıkarılmış, bu Kanun ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listedeki kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

            Madde 5.- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına "Devlet sanatçılarının" ibaresinden sonra gelmek üzere "olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin" ibaresi eklenmiştir.

            Madde 6.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
     

(1) SAYILI LİSTE

            KURUMU   : GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI : MERKEZ
    

(1) SAYILI CETVEL
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

                                   Serbest       Tutulan
Sınıfı  Unvanı          Derecesi   Kadro Adedi   Kadro Adedi   Toplam
GİH     Spor Müşaviri       1           40            -          40
                         Toplam         40