Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
 

POLİS YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU

 
KABULTARİHİ : 25/04/2001
KANUN NO : 4652
 
RESMİ G.TARİHİ : 09/05/2001
RESMİ G. NO : 24397
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTURSAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde   2 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   3 : AKADEMİNİN KURULUŞ, AMAÇ, GÖREV VE ANA İLKELERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AKADEMİNİN ORGANLARI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde   4 : ORGANLAR
Madde   5 : BAŞKAN, DEKAN, ENSTİTÜ VE POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ
Madde   6 : AKADEMİ BAŞKANI, DEKAN, ENSTİTÜ MÜDÜRÜ VE YARDIMCILARI İLE POLİS MESLEK YÜKSEK 
                  OKULU MÜDÜRÜNÜN ATANMASI
Madde   7 : AKADEMİ YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE GÖREVLERİ
Madde   8 : EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÜKSEK KURULU
Madde   9 : BİLİMSEL DENETLEME KURULU
Madde 10 : POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARININ KURULUŞ, ÖĞRENCİ KAYNAKLARI VE ÖĞRETİM SÜRESİ
Madde 11 : BAŞKAN VE DEKANIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 12 : FAKÜLTE ÖĞRETİM KURULU VE FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE 
                  GÖREVLERİ
Madde 13 : DİĞER KURULLAR VE GENEL YÖNETİM BİRİMLERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AKADEMİ ÖĞRETİM ORGANLARI VE GÖREVLERİ
Madde 14 : BÖLÜM VE ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARI
BEŞİNCİ BÖLÜM
FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİ
Madde 15 : ÖĞRENCİ KAYNAĞI, ÖĞRENCİLERİN İSTİHKAKLARI, ÖZLÜK İŞLEMLERİ VE MECBURİ HİZMET 
                  YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE EVLENME YASAĞI
Madde 16 : ÖĞRENCİLİK SIFATININ SONA ERMESİ
ALTINCI BÖLÜM
DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ
Madde 17 : DİSİPLİN KURULLARI
Madde 18 : SORUŞTURMA YETKİSİ VE DOĞRUDAN CEZA VERME
YEDİNCİ BÖLÜM
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE MEZUNİYET
Madde 19 : LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE SÜRESİ
Madde 20 : İHTİSAS BÖLÜMLERİNE AYIRMA VE UYGULAMA EĞİTİMLERİ
Madde 21 : DEVAM-DEVAMSIZLIK VE MEZUNİYET
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÖĞRETİM ELEMANLARINA İLİŞKİN ESASLAR
Madde 22 : ÖĞRETİM ELEMANLARI VE GÖREVLERİ
Madde 23 : YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARI
Madde 24 : BİLİMSEL FAALİYETLER
Madde 25 : ÖĞRETİM ELEMANLARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 26 : ÖĞRETİM ELEMANI YETİŞTİRME, LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ENSTİTÜLER
Madde 27 : ENSTİTÜ SEKRETERİ
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 28 : DENETİM VE SOSYAL HİZMETLER
Madde 29 : DÖNER SERMAYE
Madde 30 : YÖNETMELİKLER
Madde 31 : 
Madde 32 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN VE DEĞİŞTİRİLEN KANUN HÜKÜMLERİ
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Geçici Madde 5 : 
Madde 33 : 
Madde 34 :