Milletlerarası Anlaşmalar  
PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN ZARARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN İLE PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BİR ULUSLARARASI FONUN KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN


            Madde 1.- 27.1.2000 tarihli ve 4507 sayılı Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 1 inci maddesinde yer alan "ekli çekince ve beyanla" ifadesi metinden çıkarılmıştır.

            Madde 2.- 27.1.2000 tarihli ve 4508 sayılı Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslar arası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 1 inci maddesinde yer alan "ekli çekince ile" ifadesi metinden çıkarılmıştır.

            Madde 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.