Milletlerarası Anlaşmalar  
UYUŞTURUCU MADDELERE DAİR 1961 TARİHLİ TEK SÖZLEŞMENİN TADİLİNE İLİŞKİN PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


            Madde 1.- 25 Mart 1972 tarihinde Cenevre'de imzalanan "Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tarihli Tek Sözleşmenin Tadiline İlişkin Protokol"un onaylanması uygun bulunmuştur.

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.