Bütçe Mevzuatı  
2001 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


            Madde 1.- 20.12.2000 tarihli ve 4611 sayılı 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertibine (30 640 000 000 000 000) liralık ek ödenek verilmiştir.

            Madde 2.- 4611 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki gelir tahmini (48 760 000 000 000 000) lira olarak, bağlı (B) işaretli cetvelde ilişik (2) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 3.- 4611 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrasının 4 numaralı bendinin sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

            Dış proje kredisi kullanımlarından kaynaklanan Katma Değer Vergilerinin karşılanmasında; dış kredi gerçekleştiği halde, KDV karşılığı iç kaynağın bulunamaması durumunda, Yatırım Programı ile ilişkilendirmek suretiyle ilgili kuruluşların bütçelerinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine söz konusu miktarlarda ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

            Madde 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5.- Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
  

İLGİLİ TABLOLAR 21/06/2001 TARİH VE 24439 SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.