Vatandaşlık Mevzuatı  
 

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU
KABUL TARİHİ : 21/06/2001
KANUN NO : 4686
 
RESMİ G.TARİHİ : 05/07/2001
RESMİ G. NO : 24453
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde   2 : YABANCILIK UNSURU
Madde   3 : TAHKİMDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, MÜDAHALENİN SINIRI
İKİNCİ BÖLÜM 
TAHKİM ANLAŞMASI
Madde   4 : TANIMI VE ŞEKLİ
Madde   5 : MAHKEMEDE TAHKİM İTİRAZI VE ANLAŞMASI
Madde   6 : İHTİYATİ TEDBİR VEYA İHTİYATİ HACİZ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
HAKEM VEYA HAKEM KURULUNUN SEÇİMİ, REDDİ, SORUMLULUĞU, GÖREVİNİN SONA ERMESİ VE YETKİSİ
Madde   7 : HAKEM SAYISI, SEÇİMİ, REDDİ, SORUMLULUĞU, GÖREVİNİN SONA ERMESİ VE YETKİSİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TAHKİM YARGILAMA USULÜ
Madde   8 : YARGILAMA KURALLARININ BELİRLENMESİ, TARAFLARIN EŞİTLİĞİ VE TEMSİLİ
Madde   9 : TAHKİM YERİ
Madde 10 : DAVANIN AÇILDIĞI TARİH, TAHKİM SÜRESİ, KULLANILAN DİL, DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ, 
                  GÖREV BELGESİ
Madde 11 : DURUŞMA VE YAZILI YARGILAMA, TARAF OLMA NİTELİĞİNİ KAYBETME, TARAFLARDAN 
                  BİRİNİN YARGILAMAYA KATILMAMASI
Madde 12 : HAKEM VEYA HAKEM KURULUNCA BİLİRKİŞİ ATANMASI, DELİLLERİN TOPLANMASI, 
                  UYUŞMAZLIĞIN ESASINA UYGULANACAK HUKUK KURALLARI VE SULH
Madde 13 : HAKEM KURULUNUN KARAR VERME USULÜ VE TAHKİM YARGILAMASININ SONA ERMESİ
Madde 14 : KARARIN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ, DÜZELTİLMESİ, YORUMU VE TAMAMLANMASI, YAZILI 
                  BİLDİRİMLERİN ALINMASI
BEŞİNCİ BÖLÜM
HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLU
Madde 15 : İPTAL DAVASI VE HAKEM KARARLARININ İCRA EDİLEBİLİR HALE GELMESİ
ALTINCI BÖLÜM 
TAHKİM GİDERLERİ
Madde 16 : HAKEM ÜCRETİ, YARGILAMA GİDERLERİ, AVANS YATIRILMASI VE GİDERLERİN ÖDENMESİ
YEDİNCİ BÖLÜM 
SON HÜKÜMLER
Madde 17 : UYGULANMAYACAK VE KALDIRILAN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : 
Madde 18 : YÜRÜRLÜK
Madde 19 : YÜRÜTME