İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 25/06/2001
KANUN NO : 4688
 
RESMİG.TARİHİ : 12/07/2001
RESMİ G. NO : 24460
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
YARGI HARCLARI
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : TANIMLAR
İKİNCİ KISIM
KURULUŞ ESASLARI VE ORGANLAR
BİRİNCİ BÖLÜM 
KURULUŞ ESASLARI
Madde   4 : KURULUŞ
Madde   5 : HİZMET KOLLARI
Madde   6 : KURULUŞ İŞLEMLERİ
Madde   7 : TÜZÜK
İKİNCİ BÖLÜM 
ORGANLAR VE SEÇİMLER
Madde   8 : ZORUNLU ORGANLAR
Madde   9 : GENEL KURULLARIN OLUŞMASI
Madde 10 : GENEL KURULLARIN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR YETER SAYISI
Madde 11 : SEÇİMLERDE UYGULANACAK ESASLAR
Madde 12 : GENEL KURULLARIN GÖREVLERİ
Madde 13 : YÖNETİM, DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARININ OLUŞMASI, GÖREVLERİ VE TOPLANTILARI
ÜÇÜNCÜ KISIM
ÜYELİK VE GÜVENCELER
BİRİNCİ BÖLÜM 
ÜYELİK
Madde 14 : SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI
Madde 15 : SENDİKA ÜYESİ OLAMAYACAKLAR
Madde 16 : ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
Madde 17 : KONFEDERASYON VE ULUSLARARASI KURULUŞ ÜYELİĞİ
İKİNCİ BÖLÜM
GÜVENCELER
Madde 18 : SENDİKA ÜYELERİNİN VE YÖNETİCİLERİNİN GÜVENCESİ
DÖRDÜNCÜ KISIM
FAALİYETLER, YASAKLAR VE İDARİ KURULLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
FAALİYETLER VE YASAKLAR
Madde 19 : SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN YETKİ VE FAALİYETLERİ
Madde 20 : YASAKLAR
İKİNCİ BÖLÜM
İDARİ KURULLAR
Madde 21 : YÜKSEK İDARİ KURUL
Madde 22 : KURUM İDARİ KURULLARI
Madde 23 : İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ
BEŞİNCİ KISIM
SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN GELİRLERİ, GİDERLERİ VE DENETİMİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GELİR VE GİDERLER
Madde 24 : GELİRLER
Madde 25 : ÜYELİK ÖDENTİSİ
Madde 26 : GİDERLER
İKİNCİ BÖLÜM
DENETİM
Madde 27 : İDARİ VE MALİ DENETİM
ALTINCI KISIM
TOPLU GÖRÜŞME
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 28 : TOPLU GÖRÜŞMENİN KAPSAMI
Madde 29 : TARAFLAR
İKİNCİ BÖLÜM
TOPLU GÖRÜŞME, YETKİ, MUTABAKAT METNİ
Madde 30 : YETKİ
Madde 31 : YETKİ İTİRAZI
Madde 32 : TOPLU GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ
Madde 33 : TOPLU GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ
Madde 34 : TOPLU GÖRÜŞMENİN SONUÇLANMASI VE MUTABAKAT METNİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM USULLERİ
Madde 35 : UYUŞMAZLIĞIN TESPİTİ, ÇÖZÜMÜ VE UZLAŞTIRMA KURULU
YEDİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ, GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 36 : SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN KATILMA VE BİRLEŞMESİ
Madde 37 : KAPATMA
Madde 38 : CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 39 : FAALİYETİN DURDURULMASINDA KAYYIM TAYİNİ
Madde 40 : FESİH, İNFİSAH VE KAPATMA HALİNDE MALLARIN DEVRİ
Madde 41 : YÖNETMELİKLER
Madde 42 : UYGULAMANIN İZLENMESİ
Madde 43 : DİĞER KANUNLARIN UYGULANMASI
Madde 44 : DEĞİŞTİRİLEN KANUN HÜKMÜ
İKİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER
Geçici Madde  1 : ÖDENEK TAHSİSİ
Geçici Madde  2 : KADRO TAHSİSİ
Geçici Madde  3 : 
Geçici Madde  4 : 
Geçici Madde  5 : 
Geçici Madde  6 : 
Geçici Madde  7 : 
Geçici Madde  8 : 
Madde 45 : YÜRÜRLÜK
Madde 46 : YÜRÜTME