Milletlerarası Anlaşmalar
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE BİR KAMPUS KURMASINA İLİŞKİN ÇERÇEVE PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


             Madde 1.- 27 Mart 2000 tarihinde Ankara'da imzalanan "Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nde Bir Kampus Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

             Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.