Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


            Madde 1.- 7.6.1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Seferberlik ve savaş hali ile bu hallerin henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun meydana geldiği gerginlik ve kriz dönemlerinde yapılacak seferberlik hazırlıkları ile kıtaların toplanması esnasında, alelade vasıtalarla temin edilemeyen bütün askeri ihtiyaçları veya hizmetleri bu Kanun hükümleri dairesinde vermeye veya yapmaya her şahıs borçludur.

            Madde 2.- 3634 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki "Seferberlikten gayri hallerde bu maddenin yalnız ilk beş fıkrasında yazılı olanlara Milli Müdafaa mükellefiyeti konulabilir." cümlesi "Seferberlikten gayri hallerde yukarıdaki fıkralarda yazılı olanlara Milli Müdafaa mükellefiyeti konulabilir." Şeklinde değiştirilmiştir ve takip eden son fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.