Anayasa Mevzuatı
 

GELİR VERGİSİ KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


            Madde 1.- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            Geçici Madde 59.- 31.12.2004 tarihine kadar, 26.7.2001 - 31.12.2002 tarihleri arasında ihraç edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolarının faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlar toplamının; 2001 yılında 50 milyar lirası, 2002 ve izleyen yıllarda bu tutarın veya artırılmış tutarın her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmasıyla bulunacak tutar gelir vergisinden müstesnadır. Bu istisnadan yararlananlar, 80 inci ve geçici 56 ncı maddelerde yer alan istisnalardan ayrıca yararlanamaz.

            Ticari işletmelere ait olan bu tür gelirler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

            Madde 2.- 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            Bu Kanunun uygulanmasında en yüksek Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçisi olarak en yüksek Devlet memuru esas alınır.

            Madde 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

            23/10/2001