TÜRK MEDENİ KANUNU
 
 

TÜRK MEDENİ KANUNU

(Birinci Kitap)
   
KABUL TARİHİ : 22/11/2001
KANUN NO : 4721
RESMİG.TARİHİ : 08/12/2001
RESMİ G. NO : 24607
DÜSTUR NO :
DÜSTUR SAYFA :
 
A. HUKUKUN UYGULANMASI VE KAYNAKLARI
Madde 1.-
B. HUKUKİ İLİŞKİLERİN KAPSAMI
I. DÜRÜST DAVRANMA
Madde 2.-
II. İYİNİYET
Madde 3.-
III. HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ
Madde 4.-
C. GENEL NİTELİKLİ HÜKÜMLER
Madde 5.-
D. İSPAT KURALLARI
I. İSPAT YÜKÜ
Madde 6.-
II. RESMİ BELGELERLE İSPAT
Madde 7.-
KİŞİLER HUKUKU
GERÇEK KİŞİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
KİŞİLİK

A. GENEL OLARAK
I. HAK EHLİYETİ
Madde 8.-
II. FİİL EHLİYETİ
1. KAPSAMI
Madde 9.-
2. KOŞULLARI
A. GENEL OLARAK
Madde 10.-
B. ERGİNLİK
Madde 11.-
C. ERGİN KILINMA
Madde 12.-
D. AYIRT ETME GÜCÜ
Madde 13.-
III. FİİL EHLİYETSİZLİĞİ
1. GENEL OLARAK
Madde 14.-
2. AYIRT ETME GÜCÜNÜN BULUNMAMASI
Madde 15.-
3. AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP KÜÇÜKLER VE KISITLILAR
Madde 16.-
IV. HISIMLIK
1. KAN HISIMLIĞI
Madde 17.-
2. KAYIN HISIMLIĞI
Madde 18.-
V. YERLEŞİM YERİ
1. TANIM
Madde 19.-
Madde 20.-
Madde 21.-
4. KURUMLARDA BULUNMA
Madde 22.-
B. KİŞİLİĞİN KORUNMASI
I. VAZGEÇME VE AŞIRI SINIRLAMAYA KARŞI
Madde 23.-
II. SALDIRIYA KARŞI
1. İLKE
Madde 24.-
2. DAVALAR
Madde 25.-
III. AD ÜZERİNDEKİ HAK
1. ADIN KORUNMASI
Madde 26.-
2. ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 27.-
C. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONU
I. DOĞUM VE ÖLÜM
Madde 28.-
II. SAĞ OLMANIN VE ÖLÜMÜN İSPATI
1. İSPAT YÜKÜ
Madde 29.-
2. İSPAT ARAÇLARI
A. GENEL OLARAK
Madde 30.-
B. ÖLÜM KARİNESİ
Madde 31.-
III. GAİPLİK KARARI
1. GENEL OLARAK
Madde 32.-
2. YARGILAMA USULÜ
Madde 33.-
3. İSTEMİN DÜŞMESİ
Madde 34.-
4. HÜKMÜ
Madde 35.-

İKİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL DURUM SİCİLİ
A. GENEL OLARAK
I. SİCİL
Madde 36.-
II. GÖREVLİLER
Madde 37.-
III. SORUMLULUK
Madde 38.-
IV. DÜZELTME
1. GENEL OLARAK
Madde 39.-
2. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNDE
Madde 40.-
B. DOĞUM KÜTÜĞÜ
I. BİLDİRME
Madde 41.-
II. DOĞUM KÜTÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİKLER
Madde 42.-
C. ÖLÜM KÜTÜĞÜ
I. ÖLÜMÜN BİLDİRİLMESİ
Madde 43.-
II. CESEDİ BULUNAMAYAN KİŞİ
Madde 44.-
III. GAİPLİK KARARI
Madde 45.-
IV. DEĞİŞİKLİKLERİN KÜTÜĞE GEÇİRİLMESİ
Madde 46.-
TÜZEL KİŞİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

A. TÜZEL KİŞİLİK
Madde 47.-
B. HAK EHLİYETİ
Madde 48.-
C. FİİL EHLİYETİ
I. KOŞULU
Madde 49.-
II. KULLANILMASI
Madde 50.-
D. YERLEŞİM YERİ
Madde 51.-
E. KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ
I. SINIRLI DEVAM ETME
Madde 52.-
II. MALVARLIĞININ TASFİYESİ
Madde 53.-
III. MALVARLIĞININ ÖZGÜLENMESİ
Madde 54.-
F. SAKLI HÜKÜMLER
Madde 55.-

İKİNCİ BÖLÜM
DERNEKLER
A. KURULUŞU
I. TANIMI
Madde 56.-
II. DERNEK KURMA HAKKI
Madde 57.-
III. TÜZÜK
Madde 58.-
IV. TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI
1. KAZANMA ANI
Madde 59.-
2. İNCELEME
Madde 60.-
3. DERNEK TÜZÜĞÜNÜN İLANI
Madde 61.-
4. İLK GENEL KURUL TOPLANTISI
Madde 62.-
B. ÜYELİK
I. KAZANILMASI
1. KURAL
Madde 63.-
2. KOŞULLARI
Madde 64.-
II. SONA ERMESİ
1. KENDİLİĞİNDEN
Madde 65.-
2. ÇIKMA İLE
Madde 66.-
3. ÇIKARILMA İLE
Madde 67.-
III. KAPSAMI
1. ÜYELERİN HAKLARI
A. EŞİTLİK İLKESİ
Madde 68.-
B. OY HAKKI
Madde 69.-
2. ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A. ÖDENTİ VERME BORCU
Madde 70.-
B. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
Madde 71.-
C. ORGANLAR
I. GENEL OLARAK
Madde 72.-
II. GENEL KURUL
1. NİTELİĞİ VE OLUŞUMU
Madde 73.-
2. TOPLANMASI
A. OLAĞAN TOPLANTI
Madde 74.-
B. OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Madde 75.-
C. TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR
Madde 76.-
3. TOPLANTIYA ÇAĞRI
Madde 77.-
4. TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 78.-
5. TOPLANTI USULÜ
Madde 79.-
6. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 80.-
7. GENEL KURUL KARARLARI
A. KARAR YETER SAYISI
Madde 81.-
B. OY HAKKINDAN YOKSUNLUK
Madde 82.-
C. KARARIN İPTALİ
Madde 83.-
III. YÖNETİM KURULU
1. OLUŞUMU
Madde 84.-
2. GÖREVLERİ
Madde 85.-
IV. DENETİM KURULU
Madde 86.-
D. SONA ERME
I. KENDİLİĞİNDEN
Madde 87.-
II. GENEL KURUL KARARI İLE
Madde 88.-
III. MAHKEME KARARI İLE
Madde 89.-
E. DERNEKLERİN FAALİYETLERİ
I. GENEL OLARAK
Madde 90.-
II. ULUSLARARASI FAALİYET
1. FAALİYET SERBESTLİĞİ
Madde 91.-
2. YABANCI DERNEKLER
Madde 92.-
III. YABANCILARIN DERNEK KURMA HAKKI
Madde 93.-
F. DERNEKLERİN ÖRGÜTLENMESİ
I. ŞUBE AÇMALARI
1. KURULUŞU
Madde 94.-
2. ŞUBENİN ORGANLARI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER
Madde 95.-
II. ÜST KURULUŞLAR KURMALARI
1. FEDERASYON
Madde 96.-
2. KONFEDERASYON
Madde 97.-
3. ORTAK HÜKÜMLER
Madde 98.-
G. DERNEK GELİRLERİ
Madde 99.-
H. SAKLI HÜKÜMLER
Madde 100.-
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VAKIFLAR

A. KURULUŞU
I. TANIMI
Madde 101.-
II. KURULUŞ ŞEKLİ
Madde 102.-
III. TEMYİZ VE İPTAL
Madde 103.-
IV. TESCİL VE İLAN
Madde 104.-
V. MAL VE HAKLARIN KAZANILMASI VE SORUMLULUK
Madde 105.-
B. VAKIF SENEDİ
I. İÇERİĞİ
Madde 106.-
II. NOKSANLIKLAR
Madde 107.-
C. MİRASÇILARIN VE ALACAKLILARIN DAVA HAKKI
Madde 108.-
D. VAKFIN ÖRGÜTÜ
I. GENEL OLARAK
Madde 109.-
II. ÇALIŞTIRILANLARA VE İŞÇİLERE YARDIM VAKFI
Madde 110.-
E. DENETİM
Madde 111.-
F. YÖNETİMİN, AMACIN VE MALLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
I. YÖNETİMİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 112.-
II. AMACIN VE MALLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 113.-
G. YILLIK RAPOR
Madde 114.-
H. FAALİYETTEN GEÇİCİ ALIKOYMA
Madde 115.-
İ. VAKFIN SONA ERMESİ
Madde 116.-
J. DİĞER HÜKÜMLER
Madde 117.-