TÜRK MEDENİ KANUNU
 
 

TÜRK MEDENİ KANUNU

(Üçüncü Kitap)
   
KABUL TARİHİ : 22/11/2001
KANUN NO : 4721
RESMİG.TARİHİ : 08/12/2001
RESMİ G. NO : 24607
DÜSTUR NO :
DÜSTUR SAYFA :
 

ÜÇÜNCÜ KİTAP

MİRAS HUKUKU

BİRİNCİ KISIM

MİRASÇILAR

BİRİNCİ BÖLÜM

YASAL MİRASÇILAR

A. KAN HISIMLARI
I. ALTSOY
Madde 495.-
II. ANA VE BABA
Madde 496.-
III. BÜYÜK ANA VE BÜYÜK BABA
Madde 497.-
IV. EVLİLİK DIŞI HISIMLAR
Madde 498.-
B. SAĞ KALAN EŞ
Madde 499.-
C. EVLATLIK
Madde 500.-
D. DEVLET
Madde 501.-

İKİNCİ BÖLÜM

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

BİRİNCİ AYIRIM

TASARRUF EHLİYETİ

A. EHLİYET
I. VASİYETTE
Madde 502.-
II. MİRAS SÖZLEŞMESİNDE
Madde 503.-
B. İRADE SAKATLIĞI
Madde 504.-
İKİNCİ AYIRIM
TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ
A. TASARRUF EDİLEBİLİR KISIM
I. KAPSAMI
Madde 505.-
II. SAKLI PAY
Madde 506.-
III. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN HESABI
1. BORÇLARIN İNDİRİLMESİ
Madde 507.-
2. SAĞLARARASI KARŞILIKSIZ KAZANDIRMALAR
Madde 508.-
3. SİGORTA ALACAKLARI
Madde 509.-
B. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA
I. SEBEPLERİ
Madde 510.-
II. HÜKÜMLERİ
Madde 511.-
III. İSPAT YÜKÜ
Madde 512.-
IV. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ SEBEBİYLE MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA
Madde 513.-

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ

A. GENEL OLARAK
Madde 514.-
B. KOŞULLAR VE YÜKLEMELER
Madde 515.-
C. MİRASÇI ATAMA
Madde 516.-
D. BELİRLİ MAL BIRAKMA
I. KONUSU
Madde 517.-
II. TESLİM BORCU
Madde 518.-
III. TEREKE İLE İLGİSİ
Madde 519.-
E. YEDEK MİRASÇI ATAMA
Madde 520.-
F. ARTMİRASÇI ATAMA
I. BELİRLENMESİ
Madde 521.-
II. ARTMİRASÇIYA GEÇİŞ
Madde 522.-
III. GÜVENCE
Madde 523.-
IV. HÜKÜMLERİ
1. ÖNMİRASÇI HAKKINDA
Madde 524.-
2. ARTMİRASÇI HAKKINDA
Madde 525.-
G. VAKIF
Madde 526.-
H. MİRAS SÖZLEŞMELERİ
I. OLUMLU MİRAS SÖZLEŞMESİ
Madde 527.-
II. MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ
1. KAPSAMI
Madde 528.-
2. HÜKÜMDEN DÜŞMESİ
Madde 529.-
3. TEREKE ALACAKLILARININ HAKLARI
Madde 530.-

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ

A. VASİYET
I. ŞEKİLLERİ
1. GENEL OLARAK
Madde 531.-
2. RESMİ VASİYETNAME
A. DÜZENLENMESİ
Madde 532.-
B. MEMURUN İŞLEVİ
Madde 533.-
C. TANIKLARIN KATILMASI
Madde 534.-
D. MİRASBIRAKAN TARAFINDAN OKUNMAKSIZIN VE İMZALANMAKSIZIN DÜZENLEME
Madde 535.-
E. DÜZENLEMEYE KATILMA YASAĞI
Madde 536.-
F. VASİYETNAMENİN SAKLANMASI
Madde 537.-
3. EL YAZILI VASİYETNAME
Madde 538.-
4. SÖZLÜ VASİYET
A. SON ARZULARI ANLATMA
Madde 539.-
B. BELGELEME
Madde 540.-
C. HÜKÜMDEN DÜŞME
Madde 541.-
II. VASİYETTEN DÖNME
1. YENİ VASİYETNAME İLE
Madde 542.-
2. YOK ETME İLE
MADDE 543.-
3. SONRAKİ TASARRUFLAR
MADDE 544.-
B. MİRAS SÖZLEŞMESİ
I. ŞEKLİ
MADDE 545.-
II. ORTADAN KALDIRILMASI
1. SAĞLARARASINDA
A. SÖZLEŞME VEYA VASİYETNAME İLE
MADDE 546.-
B. SÖZLEŞMEDEN DÖNME YOLU İLE
MADDE 547.-
2. MİRASBIRAKANDAN ÖNCE ÖLME
MADDE 548.-
C. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN DARALMASI
MADDE 549.-

BEŞİNCİ AYIRIM
VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ
A. ATANMASI
I. ATANMA VE EHLİYET
MADDE 550.-
II. BİRDEN ÇOK VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ
MADDE 551.-
B. GÖREV VE YETKİLERİ
I. GENEL OLARAK
MADDE 552.-
II. TEREKE MALLARI ÜZERİNDE TASARRUF
MADDE 553.-
C. GÖREVİN SONA ERMESİ
MADDE 554.-
D. DENETLENMESİ
MADDE 555.-
E. SORUMLULUĞU
MADDE 556.-
ALTINCI AYIRIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ VE TENKİSİ
A. İPTAL DAVASI
I. SEBEPLERİ
MADDE 557.-
II. DAVA HAKKI
MADDE 558.-
III. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER
MADDE 559.-
B. TENKİS DAVASI
I. KOŞULLARI
1. GENEL OLARAK
MADDE 560.-
2. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR LEHİNE KAZANDIRMALAR
MADDE 561.-
3. MİRASÇININ ALACAKLILARININ HAKLARI
MADDE 562.-
II. HÜKÜMLERİ
1. GENEL OLARAK
MADDE 563.-
2. BÖLÜNMEZ MAL VASİYETİNDE
MADDE 564.-
3. SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR
A. TENKİSE TABİ KAZANDIRMALAR
MADDE 565.-
B. GERİ VERME BORCU
MADDE 566.-
4. HAYAT SİGORTALARINDA
MADDE 567.- 5. İNTİFA HAKKI VEYA İRAT BAKIMINDAN
MADDE 568.-
6. ARTMİRASÇI BAKIMINDAN
MADDE 569.-
III. TENKİSTE SIRA
MADDE 570.-
IV. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER
MADDE 571.-
YEDİNCİ AYIRIM
MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR
A. MİRASBIRAKANIN SAĞLIĞINDA MALLARINI VERMESİ DURUMUNDA
MADDE 572.-
B. MİRASTAN FERAGAT DURUMUNDA
I. TENKİS
MADDE 573.-
MADDE 574.-
İKİNCİ KISIM
MİRASIN GEÇMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
MİRASIN AÇILMASI
A. AÇILMA VE DEĞERLENDİRME ANI
MADDE 575.-
B. AÇILMA YERİ VE YETKİLİ MAHKEME
MADDE 576.-
C. AÇILMANIN HÜKÜMLERİ
I. MİRASA EHLİYET
1. HAK EHLİYETİ
MADDE 577.-
2. MİRASTAN YOKSUNLUK
A. SEBEPLERİ
MADDE 578.-
B. ALTSOYA ETKİSİ
MADDE 579.-
II. SAĞ OLMAK
1. MİRASÇI OLARAK
MADDE 580.-
2. VASİYET ALACAKLISI OLARAK
MADDE 581.-
3. CENİN
MADDE 582.-
4. İLERİDE DOĞACAK ÇOCUK
MADDE 583.-
D. GAİPLİK
I. GAİBİN MİRASI
1. GÜVENCE KARŞILIĞI TESLİM
MADDE 584.-
2. GERİ VERME
MADDE 585.-
II. GAİBE DÜŞEN MİRAS
MADDE 586.-
III. GAİBİN HEM MİRASBIRAKAN, HEM MİRASÇI OLMASI
MADDE 587.-
IV. HAZİNENİN İSTEMİ
MADDE 588.-
İKİNCİ BÖLÜM
MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI
BİRİNCİ AYIRIM
KORUMA ÖNLEMLERİ
A. GENEL OLARAK
MADDE 589.-
B. DEFTER TUTMA
MADDE 590.-
C. MÜHÜRLEME
MADDE 591.-
MADDE 592.-
II. GÖREV, TEMSİL VE SORUMLULUK
MADDE 593.-
III. MİRASÇILARIN BİLİNMEMESİ
MADDE 594.-
E. VASİYETNAME İLE İLGİLİ İŞLEMLER
I. TESLİM GÖREVİ VE ALINACAK ÖNLEMLER
MADDE 595.-
II. VASİYETNAMENİN AÇILMASI
MADDE 596.-
III. İLGİLİLERE TEBLİĞ
MADDE 597.-
IV. MİRASÇILIK BELGESİ
MADDE 598.-
İKİNCİ AYIRIM
MİRASIN KAZANILMASI
A. KAZANMA
I. MİRASÇILAR TARAFINDAN
MADDE 599.-
II. VASİYET ALACAKLILARI TARAFINDAN
1. İSTEM
MADDE 600.-
2. ÖZEL DURUMLAR
MADDE 601.-
3. ZAMANAŞIMI
MADDE 602.-
III. ALACAKLILARIN DURUMU
MADDE 603.-
IV. TENKİS VE GERİ İSTEME
MADDE 604.-
B. RET
I. RET BEYANI
1. RET HAKKI
MADDE 605.-
2. SÜRE
A. GENEL OLARAK
MADDE 606.-
B. TEREKENİN YAZIMINDA
MADDE 607.-
3. RET HAKKININ GEÇMESİ
MADDE 608.-
4. REDDİN ŞEKLİ
MADDE 609.-
II. RET HAKKININ DÜŞMESİ
MADDE 610.-
III. MİRASÇILARDAN BİRİ TARAFINDAN RET
MADDE 611.-
IV. EN YAKIN MİRASÇILARIN TAMAMI TARAFINDAN RET
1. GENEL OLARAK
MADDE 612.-
2. MİRASIN SAĞ KALAN EŞE GEÇMESİ
MADDE 613.-
3. SONRA GELEN MİRASÇILAR YARARINA RET
MADDE 614.-
V. RET SÜRESİNİN UZATILMASI
MADDE 615.-
VI. VASİYETİN REDDİ
MADDE 616.-
VII. MİRASÇILARIN ALACAKLILARININ KORUNMASI
MADDE 617.-
VIII. RET HALİNDE SORUMLULUK
MADDE 618.-
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
RESMİ DEFTER TUTMA
A. KOŞULLARI
MADDE 619.-
B. USUL
I. DEFTERE GEÇİRME
MADDE 620.-
II. İLAN YOLUYLA ÇAĞRI
MADDE 621.-
III. DOĞRUDAN DOĞRUYA DEFTERE GEÇİRME
MADDE 622.-
IV. DEFTER TUTMANIN SONA ERMESİ
MADDE 623.-
C. DEFTER TUTMA SIRASINDA MİRASÇILARIN DURUMU
I. YÖNETİM
MADDE 624.-
II. İCRA TAKİBİ, DAVA VE ZAMANAŞIMI
MADDE 625.-
D. SONUÇLARI
I. BEYANA ÇAĞRI
MADDE 626.-
II. BEYAN
MADDE 627.-
III. RESMİ DEFTERE GÖRE KABULÜN SONUÇLARI
1. DEFTERE YAZILANLARDAN SORUMLULUK
MADDE 628.-
2. DEFTERE YAZILMAYANLARDAN SORUMLULUK
MADDE 629.-
3. KEFALET BORÇLARINDAN SORUMLULUK
MADDE 630.-
E. MİRASIN DEVLETE GEÇMESİ HALİ
MADDE 631.-
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
RESMİ TASFİYE
A. KOŞULLARI
I. MİRASÇILARIN İSTEMİ İLE
MADDE 632.-
II. MİRASBIRAKANIN ALACAKLILARININ İSTEMİ İLE
MADDE 633.-
B. USUL
I. YÖNETİM
MADDE 634.-
II. OLAĞAN USUL İLE TASFİYE
MADDE 635.-
III. İFLAS USULÜ İLE TASFİYE
MADDE 636.-BEŞİNCİ AYIRIM
MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI
A. KOŞULLARI
MADDE 637.-
B. HÜKÜMLERİ
MADDE 638.-
C. ZAMANAŞIMI
MADDE 639.-
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MİRASIN PAYLAŞILMASI
BİRİNCİ AYIRIM
PAYLAŞIMDAN ÖNCE MİRAS ORTAKLIĞI
A. MİRASIN GEÇMESİNİN SONUCU
I. MİRAS ORTAKLIĞI
MADDE 640.-
II. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU
MADDE 641.-
B. PAYLAŞMAYI İSTEME HAKKI
MADDE 642.-
C. CENİN NEDENİYLE ERTELEME
MADDE 643.-
D. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
MADDE 644.-
MADDE 645.-
İKİNCİ AYIRIM

PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞI

A. GENEL OLARAK
MADDE 646.-
B. PAYLAŞMA KURALLARI
I. MİRASBIRAKANIN TASARRUFU
MADDE 647.-
II. PAYLAŞMAYA KAYYIMIN KATILMASI
MADDE 648.-
C. PAYLAŞMANIN GERÇEKLEŞMESİ
I. MİRASÇILARIN EŞİTLİĞİ
MADDE 649.-
II. PAYLARIN OLUŞTURULMASI
MADDE 650.-
III. BAZI MALLARIN ÖZGÜLENMESİ VEYA SATILMASI
MADDE 651.-
D. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ
MADDE 652.-
E. ÖZELLİKLERİ OLAN EŞYA
I. BÜTÜNLÜK OLUŞTURAN VEYA AİLE BELGELERİ İLE ÖZEL ANI DEĞERİ OLAN EŞYA
MADDE 653.-
ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİ SAKLIDIR.
II. MİRASBIRAKANIN MİRASÇILARDAKİ ALACAKLARI
MADDE 654.-
III. REHNEDİLMİŞ TEREKE MALLARI
MADDE 655.-
IV. TAŞINMAZLAR
1. BÖLÜNME
MADDE 656.-
2. ÖZGÜLENME
A. ÖZGÜLENMEYE ESAS OLAN DEĞER
MADDE 657.-
B. DEĞERİN BELİRLENMESİ
MADDE 658.-
V. TARIMSAL İŞLETMELER
1. PAYLAŞTIRMA DIŞINDA BIRAKMA
A. KOŞULLARI
MADDE 659.-
B. TAŞINIRLARIN ÖZGÜLENMESİ
MADDE 660.-
C. ÖZGÜLENMENİN HANGİ MİRASÇIYA YAPILACAĞI
MADDE 661.-
D. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF İLE DÜZENLEME
MADDE 662.-
E. ERGİN OLMAYAN MİRASÇILAR
MADDE 663.-
2. AİLE MALLARI ORTAKLIĞI
A. İSTEM HAKKI
MADDE 664.-
B. ORTAKLIĞIN SONA ERDİRİLMESİ
MADDE 665.-
3. DİĞER MİRASÇILARIN PAYLARININ MİRASÇI İRAT SENEDİYLE KARŞILANMASI
MADDE 666.-
4. YAN SINAİ İŞLETME
MADDE 667.-
5. İŞLETMENİN SATILMASI
MADDE 668.-
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
MİRASTA DENKLEŞTİRME
A. MİRASÇILAR ARASINDA
MADDE 669.-
B. MİRASÇILIK SIFATININ KAYBI HALİNDE
MADDE 670.-
C. DENKLEŞTİRME ŞEKLİ
I. GERİ VERME VEYA MAHSUP
MADDE 671.-
II. MİRAS PAYINI AŞAN KAZANDIRMALAR
MADDE 672.-
III. DENKLEŞTİRME DEĞERİ
MADDE 673.-
D. EĞİTİM VE ÖĞRENİM GİDERLERİ
MADDE 674.-
E. HEDİYELER VE EVLENME GİDERLERİ
MADDE 675.-
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
PAYLAŞMANIN TAMAMLANMASI VE SONUCU
A. PAYLAŞMANIN SONUÇLANDIRILMASI
I. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ
MADDE 676.-
II. MİRAS PAYI ÜZERİNDE SÖZLEŞME
MADDE 677.-
III. MİRASIN AÇILMASINDAN ÖNCE YAPILAN SÖZLEŞMELER
MADDE 678.-
B. MİRASÇILARIN BİRBİRİNE KARŞI SORUMLULUĞU
I. GARANTİ BORCU
MADDE 679.-
II. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ
MADDE 680.-
C. MİRASÇILARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞU
I. MÜTESELSİL SORUMLULUK
MADDE 681.-
II. MİRASÇILARA RÜCU
MADDE 682.-