TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
 
 

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

   
KABUL TARİHİ : 03/12/2001
KANUN NO : 4722
RESMİG.TARİHİ : 08/12/2001
RESMİ G. NO : 24607
DÜSTUR NO :
DÜSTUR SAYFA :
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
A. GEÇMİŞE ETKİLİ OLMAMA KURALI
Madde 1.-
B. GEÇMİŞE ETKİLİ OLMA
I. KAMU DÜZENİ VE GENEL AHLAK
Madde 2.-
II. İÇERİĞİ KANUNLA BELİRLENEN İLİŞKİLER
Madde 3.-
III. KAZANILMAMIŞ HAKLAR
Madde 4.-
İKİNCİ BÖLÜM
KİŞİLER HUKUKU
A. FİİL EHLİYETİ
Madde 5.-
B. GAİPLİK KARARI
Madde 6.-
C. DERNEKLER
Madde 7.-
D. VAKIFLAR
Madde 8.-
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AİLE HUKUKU
A. EVLENME, BOŞANMA VE EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
Madde 9.-
B. MAL REJİMLERİ
Madde 10.-
C. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KORUNMASI
Madde 11.-
D. SOYBAĞI
Madde 12.-
E. BABALIK DAVASI
Madde 13.-
F. EVLAT EDİNME
Madde 14.-
G. VELAYET
Madde 15.-
H. VESAYET
Madde 16.-
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MİRAS HUKUKU
A. MİRASÇILIK VE MİRASIN GEÇİŞİ
Madde 17.-
BEŞİNCİ BÖLÜM
EŞYA HUKUKU
A. AYNİ HAKLAR
Madde 18.-
B. EŞYA HUKUKU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
Madde 19.-
ALTINCI BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
A. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER VE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
Madde 20.-
B. YOLLAMALAR
Madde 21.-
C. TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER
Madde 22.-
D. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUN
Madde 23.-
YÜRÜRLÜK
Madde 24.-
YÜRÜTME
Madde 25.-