Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2001 Cumartesi Sayı: 24614 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sahife:
 

TİCARET VE SANAYİ ODALARI", "TİCARET ODALARI", "SANAYİ ODALARI", "DENİZ TİCARET ODALARI", "TİCARET BORSALARI" VE "TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ" KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN
 

Kanun No: 4725
Kabul Tarihi: 9.12.2201

  
              Madde 1.- 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı "Ticaret ve Sanayi Odaları", "Ticaret Odaları", "Sanayi Odaları", "Deniz Ticaret Odaları", "Ticaret Borsaları" ve "Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği" Kanununa aşağıdaki geçici Madde eklenmiştir.

              Geçici Madde 15.- 25, 26 ve 56 ncı Maddelerde belirlenen yıllık ve munzam aidatlarını 31.12.2000 tarihine kadar ödemeyen oda ve borsa üyeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yazılı talepte bulunmaları halinde gecikmiş borç asıllarını, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde altı aylık dönemlerle ve dört eşit taksitte ödeyebilir. Bunlardan gecikme zammı tahsil edilmez.

              Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yazılı talepte bulunmayanlar ile yazılı talepte bulunarak borç asılları taksitlendirilenlerden bu taksitleri süresinde ödemeyenlere gecikme zammı uygulanır. Ancak, süresinde yazılı talepte bulunmayanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde gecikmiş borç asıllarının tamamını ödeyenlere gecikme zammı uygulanmaz.

              Üyelerin oda ve borsalara olan borç asıllarını, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemiş olmaları ve sadece gecikme zammı borçlarının bulunması halinde, bu borçları tahsil edilmez.

              Oda ve borsaların, 2000 yılı gelirleri üzerinden tahakkuk eden ve 2001 yılında ödenmesi gereken aidatları dahil geçmiş dönemlere ait olan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödemeleri gereken aidat asılları ve işlemiş gecikme zamları tahsil olunmaz. 2000 yılı geliri üzerinden tahakkuk eden ve 2001 yılında ödenmiş olan aidatlar ise, Birlikçe ilgili oda veya borsaya iade olunur.

              Dört yıldan fazla aidat borcu olan ve aidat borcunun tahsili için yasal yollara başvurulup adresinde bulunmayan gayri faal üyelerin bu durumlarından dolayı aidat borçları oda ve borsa meclislerince affedilerek üye kayıtları silinir.

              Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

              Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

              14/12/2001