2000 MALÎ YILI KESİN HESAP KANUNU

              

2000 MALÎ YILI KESİN HESAP KANUNU


Gider bütçesi

Madde 1.- Genel bütçeli idarelerin 2000 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (46 384 290 611 650 000.-) lira olarak gerçekleşmiştir.

 

Gelir bütçesi

Madde 2.-  Genel  bütçenin  gelirleri,  bağlı  (B)   işaretli   cetvelde  gösterildiği   üzere, (33 040 902 852 750 000.-) lira olarak gerçekleşmiştir.

 

Nazım gelir ve gider

Madde 3.- (5 749 577 227 540 000.-) lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider yapılmıştır.

 

Denge

Madde 4.-  1 inci  maddede  yazılı  giderler  ile  2 nci  maddede  yazılı  gelirler  arasında (13 343 387 758 900 000.-) liralık gider fazlası meydana gelmiştir.

 

Tamamlayıcı ödenek

Madde 5.- Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (261 441 302 790 000.-) liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

 

Devredilen ödenek

Madde 6.-  2000  Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen (273 102 727 970 000.-) liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

 

İptal edilen ödenek

Madde 7.- Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılan ve devredilenler dışında kalan (2 693 468 326 028 000.-) liralık ödenek iptal edilmiştir.

 

Devlet borçları

Madde 8.- Bağlı, Devlet borçları uygulama sonuçları kesinhesap cetvellerinde ayrıntısı gösterildiği üzere 31.12.2000 tarihi itibariyle: (34 362 937 488 520 000.-) lira
orta ve uzun vadeli, (2 057 683 285 430 000.-) lira kısa vadeli olmak üzere, toplam
(36 420 620 773 950 000.-) lira iç borç mevcuttur.

 

Yürürlük

Madde 9.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 10.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.