Bütçe Mevzuatı  
 

2002 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU
KABUL TARİHİ : 12/12/2001
KANUN NO : 4728
 
RESMİG.TARİHİ : 26/12/2001
RESMİ G. NO : 24622 (Mük.)
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :  
 
 
Genel Hükümler
Madde 1.- Ödenekler, öz gelirler, Hazine yardımı
Madde 2.- Bağlı cetveller
İdarelere İlişkin Özel Hükümler
Madde 3.- Tarım reformu uygulaması ile ilgili davaların takibi
Madde 4.- Özel ödeneklere ilişkin işlemler
Madde 5.- Karayolları Genel Müdürlüğü yol bakım işleri için gelecek yıla geçici yüklenmelere girişilmesi
Madde 6.- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler
Madde 7.- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler
Madde 8.- Yükseköğretim kurumları ile ilgili hükümler
Madde 9.- Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler
Madde 10.- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler
Diğer Hükümler
Madde 11.- Döner sermaye saymanlıklarının birleştirilmesi
Madde 12.- Genel Bütçe Kanununun uygulanması
Madde 13.- Yürürlük
Madde 14.- Yürütme