İş Mevzuatı  
 
KAMU İHALE  KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 04/01/2002
KANUN NO : 4734
 
RESMİ G.TARİHİ : 22/01/2002
RESMİ G. NO : 24648
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Uygulama İlkeleri

Madde 1- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- İstisnalar
Madde 4.- Tanımlar
Madde 5.- Temel ilkeler
Madde 6.- İhale Komisyonu
Madde 7.- İhale işlem dosyası

İKİNCİ BÖLÜM

İhaleye Katılım Kuralları

Madde 8.- Eşik değerler
Madde 9.- Yaklaşık maliyet
Madde 10.- İhaleye katılımda yeterlik kuralları
Madde 11.- İhaleye katılamayacak olanlar
Madde 12.- Şartnameler
Madde 13.- İhale ilan süreleri ve kuralları
Madde 14.- Ortak girişimler
Madde 15.- Alt yükleniciler
Madde 16.- İhale gününden önce ihalenin iptal edilmesi
Madde 17.- Yasak fiil veya davranışlar

İKİNCİ KISIM

İhale Süreci

BİRİNCİ BÖLÜM

İhale Usulleri ve Uygulaması

Madde 18.- Uygulanacak ihale usulleri
Madde 19.- Açık ihale usulü
Madde 20.- Belli istekliler arasında ihale usulü
Madde 21.- Pazarlık usulü
Madde 22.- Doğrudan temin
Madde 23.- Tasarım yarışmaları

İKİNCİ BÖLÜM

İhalenin ve Ön Yeterliğin İlanı, İhale Dokümanının Verilmesi

Madde 24.- İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar
Madde 25.- Ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususlar
Madde 26.- İlanın uygun olmaması
Madde 27.- İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar
Madde 28.- İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi
Madde 29.- İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Madde 30.- Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
Madde 31.- Başvuru belgelerinin sunulması
Madde 32.- Tekliflerin geçerlilik süresi
Madde 33.- Geçici teminat
Madde 34.- Teminat olarak kabul edilecek değerler
Madde 35.- Banka teminat mektupları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 36.- Tekliflerin alınması ve açılması
Madde 37.- Tekliflerin değerlendirilmesi
Madde 38.- Aşırı düşük teklifler
Madde 39.- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
Madde 40.- İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
Madde 41.- Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
Madde 42.- Sözleşmeye davet
Madde 43.- Kesin teminat
Madde 44.- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
Madde 45.- Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu
Madde 46.- İhalenin sözleşmeye bağlanması
Madde 47.- İhale sonucunun ilanı

BEŞİNCİ BÖLÜM

Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler

Madde 48.- Danışmanlık hizmetleri
Madde 49.- Ön yeterlik ve isteklilerin belirlenmesi
Madde 50.- İhaleye davet
Madde 51.- Tekliflerin hazırlanması ve verilmesi
Madde 52.- Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin yapılması

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kamu İhale Kurumu, Şikayetlerin İncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu İhale Kurumu

Madde 53.- Kamu İhale Kurumu

İKİNCİ BÖLÜM

İnceleme Talebinde Bulunulması ve Şikayetlerin İncelenmesi

Madde 54.- İnceleme talebinde bulunulması
Madde 55.- İdare tarafından inceleme
Madde 56.- Kamu İhale Kurulu tarafından inceleme
Madde 57.- Yargısal inceleme

DÖRDÜNCÜ KISIM

Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu

Madde 58.- İhalelere katılmaktan yasaklama
Madde 59.- İsteklilerin ceza sorumluluğu
Madde 60.- Görevlilerin ceza sorumluluğu
Madde 61.- Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Madde 62.- İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar
Madde 63.- Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler
Madde 64.- Sürelerin hesabı
Madde 65.- Tebligat
Madde 66.- Değişiklik yapılması
Madde 67.- Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi

ALTINCI KISIM

Son Hükümler

Madde 68.- Uygulanmayacak hükümler
Geçici Madde 1.- Başlanmış olan ihaleler
Geçici Madde 2.-
Geçici Madde 3.- Güncelleme
Geçici Madde 4.- İstisnalara ilişkin esas ve usuller
Geçici Madde 5.- Kamu İhale Kurumunun kurulması
Madde 69.- Yürürlük
Madde 70.- Yürütme