İş Mevzuatı  
 
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 05/01/2002
KANUN NO : 4735
 
RESMİ G.TARİHİ : 22/01/2002
RESMİ G. NO : 24648
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Tanımlar
Madde 4.- İlkeler

İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşmelerin Düzenlenmesi
Madde 5.- Tip sözleşmeler
Madde 6.- Sözleşme türleri
Sözleşmenin Uygulanması
BİRİNCİ BÖLÜM
Fiyat Farkı, Sigorta, Mücbir Sebepler, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri
Madde 7.- Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar
Madde 8.- Fiyat farkı verilebilmesi
Madde 9.- İş ve işyerinin sigortalanması
Madde 10.- Mücbir sebepler
Madde 11.- Denetim, muayene ve kabul işlemleri
İKİNCİ BÖLÜM
Kesin Teminata İlişkin Hükümler
Madde 12.- Ek kesin teminat
Madde 13.- Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi
Madde 14.- İade edilemeyen teminatlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşmede Değişiklik, Sözleşmenin
Madde 15.- Sözleşmede değişiklik yapılması
Madde 16.- Sözleşmenin devri
Madde 17.- Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti
Madde 18.- Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya mahkumiyet
Madde 19.- Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi
Madde 20.- İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
Madde 21.- Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih
Madde 22.- Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler
Madde 23.- Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi
Madde 24.- Öngörülemeyen durumlar nedeniyle işin tasfiyesi
Yasaklar ve Sorumluluklar
Madde 25.- Yasak fiil ve davranışlar
Madde 26.- İhalelere katılmaktan yasaklama
Madde 27.- Yüklenicilerin ceza sorumluluğu
Madde 28.- Görevlilerin ceza sorumluluğu
Madde 29.- Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı
Madde 30.- Yapım işlerinde yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin sorumluluğu
Madde 31.- Yapı denetim görevlilerinin sorumluluğu
Madde 32.- Danışmanlık hizmeti sunucularının sorumluluğu
Madde 33.- Tedarikçilerin sorumluluğu
Madde 34.- Hizmet sunucularının sorumluluğu
Çeşitli Hükümler
Madde 35.- Teminat
Madde 36.- Hüküm bulunmayan haller
Madde 37.- Tebligat
Madde 38.- Değişiklik yapılması
Son Hükümler
Madde 39.- Uygulanmayacak hükümler
Geçici Madde 1.- Tip sözleşmelerin hazırlanması
Madde 40.- Yürürlük
Madde 41.- Yürütme