ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU  


ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

KABUL TARİHİ : 06/06/2002
KANUN NO : 4760
 
RESMİ G.TARİHİ : 12/06/2002
RESMİ G. NO : 24783
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Konu, Tanımlar, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef

Madde 1.- Verginin konusu
Madde 2.-
Madde 3.- Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller
Madde 4.- Vergiyi doğuran olay

İKİNCİ BÖLÜM

İstisnalar

Madde 5.- İhracat istisnası
Madde 6.- Diplomatik istisna
Madde 7.- Diğer istisnalar
Madde 8.- Verginin tecili
Madde 9.- Vergi indirimi
Madde 10.-İstisnaların sınırı ve yetki

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Verginin Matrahı, Oranı veya Tutarı

Madde 11.- Vergileme ölçüleri ve matrah
Madde 12.- Oran veya tutar
Madde 13.- Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Verginin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi, Verginin Belgelerde Gösterilmesi, Matrahta, Vergide ve Mükellefiyette Değişiklikler

Madde 14.- Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi
Madde 15.- Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gümrük İdarelerince Alınan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Hükümler

Madde 16.- Gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisine ilişkin hükümler

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 17.- Özel tüketim vergisi hasılatının paylaşımı
Madde 18.- Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 19.- Yürürlük
Madde 20.- Yürütme