VERGİ BARIŞI KANUNU  

VERGİ BARIŞI KANUNU

KABUL TARİHİ : 25/02/2003
KANUN NO : 4811
 
RESMİ G.TARİHİ : 27/02/2003
RESMİ G. NO : 25033 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

Madde 1. – Kapsam

BİRİNCİ BÖLÜM

Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Hükümler

Madde 2. – Kesinleşmiş kamu alacakları
Madde 3. – Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan kamu alacakları
Madde 4. – Gecikme zammı uygulaması

İKİNCİ BÖLÜM

İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Madde 5. – İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler
Madde 6. – Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Matrah Artırımı

Madde 7. – Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımı
Madde 8.- Katma değer vergisinde artırım
Madde 9. – Gelir (stopaj) vergisinde artırım
Madde 10. – Matrah artırımına ilişkin ortak hükümler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Stok Beyanları

Madde 11. – İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan mallar ile düşük bedelle yer alan makine, teçhizat ve demirbaşlar
Madde 12. - Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan mallar
Madde 13. – Kıymetli maden ve ziynet eşyası ile ilgili değerleme farkı beyanı

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 14. - Uygulanmayacak hükümler
Madde 15. – Ecrimisil ve bazı alacaklara ilişkin hükümler
Madde 16. – Belli tutarın altındaki alacakların terkini
Madde 17. - Kamu kuruluşlarının taksitleri
Madde 18. – Süresinde ödenmeyen taksitler

ALTINCI BÖLÜM

Gümrük Vergi ve Cezaları

Madde 19. – Gümrük vergisi ve cezalara ilişkin hükümler

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 20. – İade edilmeyecek alacaklar
Madde 21. – Yetki
Madde 22. – Yürürlük
Madde 23. - Yürütme