YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN  

 

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 27/02/2003
KANUN NO : 4817
 
RESMİ G.TARİHİ : 06/03/2003
RESMİ G. NO : 25040
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1. - Amaç
Madde 2. - Kapsam
Madde 3. - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

İzin Alma Yükümlülüğü ve İzin Verme Yetkisi

Madde 4. - İzin alma yükümlülüğü ve izin verme yetkisi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma İzinleri ile Çalışma İzni Muafiyet ve Sınırlamaları

Madde 5. - Süreli çalışma izni
Madde 6. - Süresiz çalışma izni
Madde 7. - Bağımsız çalışma izni
Madde 8. - İstisnai haller
Madde 9. - Kanuni çalışma süresine dahil edilecek süreler ile ikamette kesinti sayılan süreler
Madde 10. - Çalışma izni muafiyet teyit belgesi
Madde 11. - Çalışma izninin sınırlandırılması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzinlerin Verilmesi, Uzatılması, Reddi, İptali ve Yargı Yoluna Başvurma

Madde 12. - İzinlerin verilmesi veya uzatılması
Madde 13. - İlgili mercilerden görüş alınması
Madde 14. - İzin isteminin reddi
Madde 15. - Çalışma izninin iptali
Madde 16. - Çalışma izninin geçerliliğini kaybetmesi
Madde 17. - Yargı yoluna başvurma hakkı

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bildirim Yükümlülüğü, Denetleme ve Düzenleme Yetkisi ile Cezaî Hükümler

Madde 18. - Bildirim yükümlülüğü
Madde 19. - Bakanlığa bilgi verilmesi
Madde 20. - Denetleme yetkisi
Madde 21. - Cezaî hükümler
Madde 22. - Yönetmelik
Madde 23. - Yabancı sermaye yatırımlarında yabancıların çalıştırılması

ALTINCI BÖLÜM

Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

Madde 24. -
Madde 25. -
Madde 26. -
Madde 27. -
Madde 28. -
Madde 29. -
Madde 30. -
Madde 31. -
Madde 32. -
Madde 33. -
Madde 34. -

YEDİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Madde 35. - Yürürlükten kaldırılan hükümler
Geçici Madde 1. -
Geçici Madde 2. -
Geçici Madde 3. -
Madde 36. -Yürürlük
Madde 37. -Yürütme