2003 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU


2003 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU

KABUL TARİHİ : 29/03/2003
KANUN NO :

5250

 
RESMİ G.TARİHİ : 31/03/2003
RESMİ G. NO : 25065 (Mükerrer)
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Gider, Gelir ve Denge

Madde 1.- Gider bütçesi
Madde 2.- Gelir bütçesi
Madde 3.- Denge

İKİNCİ BÖLÜM

Bütçe Düzenine İlişkin Hükümler

Madde 4.- Bölüm düzeni ve deyimler
Madde 5.- Bağlı cetveller
Madde 6.- Yeni tertip, harcama ve gelir kalemleri açılması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Malî Politikaya İlişkin Hükümler

Madde 7.- Bütçe politikası ve malî kontrol
Madde 8.- Ayrıntılı harcama programları ve ödeneklerin kullanımı
Madde 9.- Gelir ve giderlerin izlenmesi, analitik bütçe sınıflandırması ve performans esaslı bütçe uygulaması
Madde 10.- Kamu haznedarlığı
Madde 11.- Gerektiğinde kullanılabilecek ödenekler
Madde 12.- DPT etüt ve proje ödenekleri
Madde 13.- Yatırım harcamaları
Madde 14.- Katma bütçeli idarelere Hazine yardımı
Madde 15.- Resmî taşıtlar, demirbaş eşya ve levazım
Madde 16.- Hastane ve tedavi ücretleri
Madde 17.- Dernek ve benzeri kuruluşlara yapılacak yardımlar ile vakıf ve derneklerin denetimi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bütçe Uygulamasına İlişkin Hükümler

Madde 18.- Aktarma
Madde 19.- Geçen yıllar borçları
Madde 20.- Ödenek devir ve iptal işlemleri
Madde 21.- Savunma Sanayii Destekleme Fonu
Madde 22.- Transferi mümkün olmayan konsolosluk gelirleri
Madde 23.- Yabancı ülkelere yapılacak hizmet karşılıkları
Madde 24.- Bağış, hibe ve yardımlar
Madde 25.- Fonlara ilişkin hükümler

İKİNCİ KISIM

Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Devlet Borçları

Madde 26.- Hazine garanti limiti, dış proje kredileri ve borçlanmaya ilişkin hükümler

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

Madde 27.- Kamu iktisadî teşebbüslerinin kârları
Madde 28.- Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinde sermaye değişiklikleri
Madde 29.- Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi kapsamında akdedilecek anlaşmalar

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kamu Personeline İlişkin Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Özlük Hakları

Madde 30.- Katsayılar, yurt dışı aylıklar, ücret ve sözleşme ücreti

İKİNCİ BÖLÜM

İstihdam Esasları

Madde 31.- Kadroların kullanımı
Madde 32.- Sözleşmeli personel
Madde 33.- İşçilik ödenekleri ve geçici iş pozisyonları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 34. – Geçici görevlendirme

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Madde 35.- Muhtelif gelirler
Madde 36.- Teminat olarak kabul edilecek değerler, taşınmaz malların geçici teminatı ve teminatlarla ilgili işlemler
Madde 37.- Kişi borçları
Madde 38.- Hazine taşınmaz mallarının değerlendirilmesi ve Hazine adına tescil
Madde 39.- Devlet hesaplarında yer verilmeyecek ve terkin edilecek tutarlar
Madde 40. – Saymanlık görev ve sorumluluklarının devri
Madde 41.- Uluslararası kuruluşlara üyelik
Madde 42.- Kamu kuruluşlarınca işletilen sosyal tesisler
Madde 43.- Yurt dışı eğitimi
Madde 44.- Geçici hizmet karşılığı yapılacak ödemeler
Madde 45.- Amme alacağına karşılık kabul edilebilecek gayrimenkuller
Madde 46. – Vergi, fon ve payların zamanında yatırılması
Madde 47. – Geri verilecek paralar
Madde 48.- İl özel idarelerince yapılacak katkılar
Madde 49.- Milletlerarası tahkime ilişkin uyuşmazlıklarda hizmet satın alınması
Madde 50.- T.B.M.M. Milletvekili lojmanlarının satışı
Madde 51.- Kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler
Madde 52.- Yürürlük
Madde 53.- Yürütme