ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 01/05/2003
KANUN NO : 4856
 
RESMİ G.TARİHİ : 08/05/2003
RESMİ G. NO : 25102
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Görev

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Görev

İKİNCİ BÖLÜM

Bakanlık Teşkilâtı

Madde 3.-Teşkilât
Madde 4.- Merkez teşkilâtı
Madde 5.- Bakan
Madde 6.- Müsteşar
Madde 7.- Müsteşar yardımcıları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

Madde 8.- Ana hizmet birimleri
Madde 9.- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Madde 10.- Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlüğü
Madde 11.- Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü
Madde 12.- Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü
Madde 13.- Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü
Madde 14.- Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Madde 15.- Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı
Madde 16.- Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Danışma ve Denetim Birimleri

Madde 17.- Danışma ve denetim birimleri
Madde 18.- Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 19.- Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Madde 20.- Hukuk Müşavirliği
Madde 21.- Bakanlık müşavirleri
Madde 22.- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yardımcı Hizmet Birimleri

Madde 23.- Yardımcı hizmet birimleri
Madde 24.- Personel Dairesi Başkanlığı
Madde 25.- İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 26.- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 27.- Savunma Sekreterliği
Madde 28.- Özel Kalem Müdürlüğü

ALTINCI BÖLÜM

Sürekli Kurullar, Taşra Teşkilâtı ve Bağlı Kuruluşlar

Madde 29.- Sürekli kurullar
Madde 30.- Taşra teşkilâtı
Madde 31.- Bağlı kuruluşlar

YEDİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk, Koordinasyon ve Yetki Devri

Madde 32.- Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 33.- Koordinasyon ve işbirliği
Madde 34.- Yetki devri

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 35.- Çevre ve Orman Uzmanı ve Uzman Yardımcılığına atanma
Madde 36.- İhtisas komisyonları
Madde 37.- Sözleşme ile araştırma etüt ve proje yaptırma
Madde 38.- Atama
Madde 39.- Kadrolar
Madde 40.- Döner sermaye
Madde 41.- Muafiyet
Madde 42.- Değiştirilen hükümler
Madde 43.- Yürürlükten kaldırılan hükümler
Geçici Madde 1.-
Geçici Madde 2.-
Geçici Madde 3.-
Geçici Madde 4.-
Madde 44.- Yürürlük
Madde 45.- Yürütme