İŞ KANUNU

 

İŞ KANUNU

KABUL TARİHİ : 22/05/2003
KANUN NO : 4857
 
RESMİ G.TARİHİ : 10/06/2003
RESMİ G. NO : 25134
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 1.- Amaç ve kapsam
Madde 2.- Tanımlar
Madde 3.- İşyerini bildirme
Madde 4.- İstisnalar
Madde 5.- Eşit davranma ilkesi
Madde 6.- İşyerinin veya bir bölümünün devri
Madde 7.- Geçici iş ilişkisi
İKİNCİ BÖLÜM
İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi
Madde 8.- Tanım ve şekil
Madde 9.– Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi
Madde 10.- Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri
Madde 11.– Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi
Madde 12.– Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları
Madde 13.- Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi
Madde 14.- Çağrı üzerine çalışma
Madde 15.- Deneme süreli iş sözleşmesi
Madde 16.- Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri
Madde 17.- Süreli fesih
Madde 18.- Feshin geçerli sebebe dayandırılması
Madde 19.- Sözleşmenin feshinde usul
Madde 20.- Fesih bildirimine itiraz ve usulü
Madde 21.- Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları
Madde 22.- Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi
Madde 23.- Yeni işverenin sorumluluğu
Madde 24.- İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı
Madde 25.- İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı
Madde 26.- Derhal fesih hakkını kullanma süresi
Madde 27.- Yeni iş arama izni
Madde 28.- Çalışma belgesi
Madde 29.- Toplu işçi çıkarma
Madde 30.- Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu
Madde 31.- Askerlik ve kanundan doğan çalışma
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücret
Madde 32.- Ücret ve ücretin ödenmesi
Madde 33.- İşverenin ödeme aczine düşmesi
Madde 34.- Ücretin gününde ödenmemesi
Madde 35.- Ücretin saklı kısmı
Madde 36.- Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücret kesme yükümlülüğü
Madde 37.- Ücret hesap pusulası
Madde 38.- Ücret kesme cezası
Madde 39.- Asgari ücret
Madde 40.- Yarım ücret
Madde 41.- Fazla çalışma ücreti
Madde 42.- Zorunlu nedenlerle fazla çalışma
Madde 43.- Olağanüstü hallerde fazla çalışma
Madde 44.- Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma
Madde 45.- Saklı haklar
Madde 46.- Hafta tatili ücreti
Madde 47.- Genel tatil ücreti
Madde 48.- Geçici iş göremezlik
Madde 49.- Ücret şekillerine göre tatil ücreti
Madde 50.- Tatil ücretine girmeyen kısımlar
Madde 51.- Yüzdelerin ödenmesi
Madde 52.- Yüzdelerin belgelenmesi
Madde 53.- Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri
Madde 54.- Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi
Madde 55.- Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller
Madde 56.- Yıllık ücretli iznin uygulanması
Madde 57.- Yıllık izin ücreti
Madde 58.- İzinde çalışma yasağı
Madde 59.- Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti
Madde 60.- İzinlere ilişkin düzenlemeler
Madde 61.- Sigorta primleri
Madde 62.- Ücretten indirim yapılamayacak haller
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşin Düzenlenmesi
Madde 63.- Çalışma süresi
Madde 64.- Telafi çalışması
Madde 65.- Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği
Madde 66.- Çalışma süresinden sayılan haller
Madde 67.- Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri
Madde 68.- Ara dinlenmesi
Madde 69.- Gece süresi ve gece çalışmaları
Madde 70.- Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri
Madde 71.- Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı
Madde 72.- Yer ve su altında çalıştırma yasağı
Madde 73.- Gece çalıştırma yasağı
Madde 74.- Analık halinde çalışma ve süt izni
Madde 75.- İşçi özlük dosyası
Madde 76.- Yönetmelikler
BEŞİNCİ BÖLÜM
İş Sağlığı ve Güvenliği
Madde 77.- İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri
Madde 78.- Sağlık ve güvenlik tüzük ve yönetmelikleri
Madde 79. – İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması
Madde 80.- İş sağlığı ve güvenliği kurulu
Madde 81.- İşyeri hekimleri
Madde 82.- İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar
Madde 83.- İşçilerin hakları
Madde 84.- İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı
Madde 85.- Ağır ve tehlikeli işler
Madde 86.- Ağır ve tehlikeli işlerde rapor
Madde 87.- On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor
Madde 88.- Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik
Madde 89.- Çeşitli yönetmelikler
ALTINCI BÖLÜM
İş ve İşçi Bulma
Madde 90.- İş ve işçi bulmaya aracılık
YEDİNCİ BÖLÜM
Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi
Madde 91.- Devletin yetkisi
Madde 92.- Yetkili makam ve memurlar
Madde 93.- Yetkili memurların ödevi
Madde 94.- Muafiyet
Madde 95.- Diğer merciler tarafından yapılan teftişler
Madde 96.- İşçi ve işverenin sorumluluğu
Madde 97.- Zabıtanın yardımı
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İdari Ceza Hükümleri
Madde 98.- İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık
Madde 99.- Genel hükümlere aykırılık
Madde 100.- Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık
Madde 101.- Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık
Madde 102.- Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık
Madde 103.- Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık
Madde 104.- İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık
Madde 105.- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık
Madde 106.- İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık
Madde 107.- İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık
Madde 108.- İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler
Madde 109.- Yazılı bildirim
Madde 110.- Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları
Madde 111.- Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri
Madde 112.- Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı
Madde 113.- Bazı işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi
Madde 114.- Üçlü Danışma Kurulu
Madde 115. – Kantin açılması
Madde 116. –
Madde 117. –
Madde 118.-
Madde 119.- Yönetmelikler
Madde 120. – Yürürlükten kaldırılan hükümler
Geçici Madde 1.-
Geçici Madde 2.-
Geçici Madde 3.-
Geçici Madde 4.-
Geçici Madde 5.-
Geçici Madde 6. –
Madde 121.- Yürürlük
Madde 122.- Yürütme