ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULMASI HAKKINDA KANUN

 

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULMASI HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 04/06/2003
KANUN NO : 4865
 
RESMİ G.TARİHİ : 18/06/2003
RESMİ G. NO : 25142
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kuruluş ve Tanımlar
Madde 1.- Amaç ve kuruluş
Madde 2.- Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Enstitünün Görevleri ve Organları
Madde 3.- Enstitünün görevleri
Madde 4.- Organ ve birimleri
Madde 5.- Yönetim Kurulu
Madde 6.- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 7.- Başkanlık ve başkanın görev ve yetkileri
Madde 8.- Hizmet birimleri
Madde 9.- Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü
Madde 10.- Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü
Madde 11.- Bilgi Toplama, İdarî ve Malî İşler Koordinatörlüğü
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Atanma Şartları, Statüsü ve Malî Hakları
Madde 12.- Personelin atanma şartları ve statüsü
Madde 13.- Malî hakları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, Gelirler ve Bütçe
Madde 14.- Denetim
Madde 15.- Gelirler ve bütçe
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Madde 16.- Malvarlığı
Madde 17.- Uygulanmayacak hükümler
Madde 18.- Muafiyetler
Madde 19.- Yönetmelikler
Madde 20.- Bilgi isteme ve gizliliğe uyma
Geçici Madde 1.-
Madde 21.- Yürürlük
Madde 22.- Yürütme