TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

 

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

KABUL TARİHİ : 25/06/2003
KANUN NO : 4904
 
RESMİ G.TARİHİ : 05/07/2003
RESMİ G. NO : 25159
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

BİRİNCİ KISIM

Türkiye İş Kurumunun Kuruluş ve Görevleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kurumun Görevleri

Madde 1.- Amaç ve kapsam
Madde 2.- Tanımlar
Madde 3.- Kurumun görevleri

İKİNCİ BÖLÜM

Kurumun Organları

Madde 4.- Organlar
Madde 5.- Genel Kurul ve görevleri
Madde 6.- Yönetim Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri
Madde 7.- Genel Müdürlük
Madde 8.- Merkez teşkilatı
Madde 9.- Ana hizmet birimleri
Madde 10.- Danışma ve denetim birimleri
Madde 11.- Yardımcı hizmet birimleri
Madde 12.- Taşra teşkilatı
Madde 13.- İl istihdam kurulları ve görevleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk ve Yetki Devri

Madde 14.- Sorumluluk ve yetki devri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel Statüsü ve Kurum Gelirleri

Madde 15.- Personel statüsü
Madde 16.- Kurum gelirleri

İKİNCİ KISIM

Özel İstihdam Büroları, Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Özel İstihdam Büroları

Madde 17.- Özel istihdam bürolarının kurulması, seçme, izin verme, yenileme ve denetim
Madde 18.- İznin yenilenmemesi, iptali ve kararlara karşı itiraz
Madde 19.- Özel istihdam bürolarının bilgi toplamaları, kullanmaları, Kuruma bilgi verme yükümlülükleri
Madde 20.- İdari para cezaları

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 21.- Bilgi verme ve gizlilik
Madde 22.- Kurum işlemlerinin bilgi işlem ortamında yapılması ve arşivlenmesi
Madde 23.- Muafiyetler

ÜÇÜNCÜ KISIM

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Hükümler

Madde 24.-
Madde 25.-
Madde 26.-
Madde 27.-
Madde 28.-
Madde 29.-
Madde 30.-
Madde 31.-
Madde 32.- Yönetmelik

DÖRDÜNCÜ KISIM

Geçici ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1.-

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 33.- Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 34.- Yürürlük
Madde 35.- Yürütme