KARAYOLU TAŞIMA KANUNU

 

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU

KABUL TARİHİ : 10/07/2003
KANUN NO : 4925
 
RESMİ G.TARİHİ : 24/07/2003
RESMİ G. NO : 25178
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

BİRİNCİ KISIM

Başlangıç Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Taşımada Genel Kurallar

Madde 4.- Genel kural
Madde 5.- Yetki belgesi alma zorunluluğu ve taşıma hizmeti
Madde 6.- Taşımacının sorumluluğu
Madde 7.- Taşımacının yükümlülüğü
Madde 8.- Gönderenin sorumluluğu
Madde 9.- Acente, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapanların sorumluluğu
Madde 10.- Taşıma yasağı
Madde 11.- Ücret ve zaman tarifeleri

İKİNCİ KISIM

Uluslararası Taşımalar

BİRİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Taşımaların Kapsamı ve Taşıma Yetkisi

Madde 12.- Uluslararası taşımaların kapsamı
Madde 13.- Taşıma yetkisi

İKİNCİ BÖLÜM

Yasak Haller, Taşımaların Düzenlenmesi, Geçiş Ücretleri

Madde 14.- Yasak haller
Madde 15.- Taşımaların düzenlenmesi
Madde 16.- Geçiş ücretleri

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sorumluluk ve Sigorta

BİRİNCİ BÖLÜM

Yolcu Taşımalarında Sigorta, Sigorta Zorunluluğu, Sigorta Tarifeleri

Madde 17.- Sorumluluk
Madde 18.- Zorunlu karayolu taşımacılık malî sorumluluk sigortası
Madde 19.- Hak sahiplerinin çokluğu ve zorunlu malî sorumluluk sigortası
Madde 20.- Tazminatın azaltılması veya kaldırılması sonucunu doğuran haller
Madde 21.- Doğrudan doğruya talep hakkı
Madde 22.- Kaza sonucu ihbar ve zararların ödenmesi
Madde 23.- Sigortanın ispatı

İKİNCİ BÖLÜM

Zamanaşımı, Yetkili Mahkemeler ve İcra Daireleri

Madde 24.- Zamanaşımı
Madde 25.- Yetkili mahkeme ve icra daireleri

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Cezalar

Madde 26.- İdarî para cezaları
Madde 27.- Ceza uygulaması
Madde 28.- Suç ve ceza tutanakları
Madde 29.- Para cezalarının ödenme süresi
Madde 30.- Para cezalarına itiraz ve suçlarda tekerrür

İKİNCİ BÖLÜM

İdarî Müeyyideler

Madde 31.- Belge alma şartlarının kaybedilmesi ve tahrifat

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 32.- Terminal
Madde 33.- Ücretler
Madde 34.- Yönetmelik
Madde 35.- Yetki devri
Madde 36.- Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak mevzuat
Geçici Madde 1.-
Geçici Madde 2.-
Geçici Madde 3.-
Madde 37.- Yürürlük
Madde 38.- Yürütme