KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

 

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

KABUL TARİHİ : 10/07/2003
KANUN NO : 4926
 
RESMİ G.TARİHİ : 19/07/2003
RESMİ G. NO : 25173
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar
Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Suç Teşkil Eden Fiiller
Madde 3.- Kaçakçılık fiilleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ceza Hükümleri
Madde 4.- Genel ceza hükümleri
Madde 5.- Teşekkül halinde ve toplu kaçakçılık
Madde 6.- Devlet ve kamu güvenliği aleyhine kaçakçılık
Madde 7.- Ceza ehliyeti olmayanları kullanma
Madde 8.- Mesleğin verdiği kolaylıktan yararlanma
Madde 9.- Kaçakçılığa müsamaha
Madde 10.- Pişmanlık
Madde 11.- Kaçakçılığa yardım
Madde 12.- Sahte belge düzenleme
Madde 13.- Yolcular tarafından işlenen suçlar
Madde 14.- Deniz taşıtları
Madde 15.- Yasak eşyanın iadesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Usul Hükümleri
Madde 16.- Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlar
Madde 17.- Aramalar
Madde 18.- Silâh kullanma yetkisi
BEŞİNCİ BÖLÜM
Eşyaya El Konulması ve Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar
Madde 19.- Eşyaya el konulması
Madde 20.- Kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt
Madde 21.- Tutanaklar
Madde 22.- Teminatla iade
Madde 23.- Tasfiye
ALTINCI BÖLÜM
Yargılamaya İlişkin Hükümler
Madde 24.- İçtima
Madde 25.- Yurt dışına çıkış yasağı
Madde 26.- Yetkili merciler ve temyiz
Madde 27.- Gümrük komisyonları
Madde 28.- Para cezalarının tahsili ve müteselsil sorumluluk
Madde 29.- Davaya müdahale
Madde 30.- Soruşturma ve kovuşturma
Madde 31.- Zamanaşımı
Madde 32.- Suç uydurma ve iftira
Madde 33.- Kamu hizmetlerinden yasaklılık
Madde 34.- Kamu davasının açılmaması hali
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 35.- İkramiyeler
Madde 36.- Laboratuvar
Madde 37.- Askere mahsus silâh ve mühimmat üzerinde işlenen kaçakçılık suçları
Madde 38.- Yürürlükten kaldırılan hükümler
Geçici Madde 1.-
Geçici Madde 2.-
Geçici Madde 3.-
Geçici Madde 4.-
Madde 39.- Yürürlük
Madde 40.- Yürütme