BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

              

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


Madde 1.- 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Beşinci Bölüm" başlığı "Sürekli Kurul ve Şûralar" şeklinde, 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sürekli kurul ve şûralar:

Madde 29.- Bayındırlık ve İskân Bakanlığının sürekli kurulu Bayındırlık Kurulu, şûraları ise Bayındırlık ve İskân Şûrası ile Toplu Konut Şûrasıdır.

Şûralarda alınacak kararlar tavsiye niteliğinde olup, kanunlara aykırı olmamak kaydıyla Bakan onayı ile uygulamaya konulabilir.

Şûraların teşkili ve görevleri ile çalışma usul ve esasları altı ay içerisinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003