SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLÂTI KANUNU

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLÂTI KANUNU

KABUL TARİHİ : 16/07/2003
KANUN NO : 4947
 
RESMİ G.TARİHİ : 24/07/2003
RESMİ G. NO : 25178
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

BİRİNCİ KISIM

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanımlar ve Kuruluş

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Tanımlar
Madde 3.- Sosyal Güvenlik Kurumu, görevleri ve ilgili kuruluşları
Madde 4. Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu ve görevleri
Madde 5.- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve görevleri
Madde 6.- Ana hizmet birimleri
Madde 7.- Yardımcı hizmet birimi

İKİNCİ BÖLÜM

Personel ve Atama

Madde 8.- Personel ve atama

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 9.-

İKİNCİ KISIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklikler

Madde 10.-
Madde 11.-
Madde 12.-
Madde 13.-
Madde 14.-
Madde 15.-
Madde 16.-
Madde 17.-
Madde 18.-
Madde 19.-
Madde 20.-
Madde 21.-
Madde 22.-
Madde 23.-
Madde 24.-
Madde 25.-
Madde 26.-
Madde 27.-
Madde 28.-
Madde 29.-

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilât Kanunu ile İlgili Değişiklikler

Madde 30.-
Madde 31.-
Madde 32.-
Madde 33.-
Madde 34.-
Madde 35.-
Madde 36.-

DÖRDÜNCÜ KISIM

Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yapılan Değişiklikler

BİRİNCİ BÖLÜM

Devlet Memurları Kanununda Yapılan Değişiklikler

Madde 37.-

İKİNCİ BÖLÜM

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklikler

Madde 38.-
Madde 39.-

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili Değişiklikler

Madde 40.-

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 41.-
Geçici Madde 1.-
Madde 42.- Yürürlük
Madde 43.- Yürütme