BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

 

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

KABUL TARİHİ : 09/10/2003
KANUN NO : 4982
 
RESMİ G.TARİHİ : 24/10/2003
RESMİ G. NO : 25269
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü

Madde 4.- Bilgi edinme hakkı
Madde 5.- Bilgi verme yükümlülüğü

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilgi Edinme Başvurusu

Madde 6.- Başvuru usulü
Madde 7.- İstenecek bilgi veya belgenin niteliği
Madde 8.- Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler
Madde 9.- Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme
Madde 10.- Bilgi veya belgeye erişim
Madde 11.- Bilgi veya belgeye erişim süreleri
Madde 12.- Başvuruların cevaplandırılması
Madde 13.- İtiraz usulü
Madde 14.- Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bilgi Edinme Hakkının Sınırları

Madde 15.- Yargı denetimi dışında kalan işlemler
Madde 16.- Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 17.- Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 18.- İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 19.- İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 20.- Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 21.- Özel hayatın gizliliği
Madde 22.- Haberleşmenin gizliliği
Madde 23.- Ticarî sır
Madde 24.- Fikir ve sanat eserleri
Madde 25.- Kurum içi düzenlemeler
Madde 26.- Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler
Madde 27.- Tavsiye ve mütalaa talepleri
Madde 28.- Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 29.- Ceza hükümleri
Madde 30.- Rapor düzenlenmesi
Madde 31.- Yönetmelik
Madde 32.- Yürürlük
Madde 33.- Yürütme