PETROL PİYASASI KANUNU


PETROL PİYASASI KANUNU

KABUL TARİHİ : 04/12/2003
KANUN NO : 5015
 
RESMİ G.TARİHİ : 20/12/2003
RESMİ G. NO : 25322
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 1.- Amaç ve kapsam
Madde 2.- Tanımlar ve kısaltmalar

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansların Tâbi Olacağı Usul ve Esaslar, Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri

Madde 3.- Lisansların tâbi olacağı usul ve esaslar
Madde 4.- Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisans Türleri ve Faaliyetlerin Kısıtlanması

Madde 5.- Rafinerici Lisansların türleri
Madde 6.- Taşıma, işleme, depolama, iletim, madeni yağ üretimi, serbest kullanıcı, ihrakiye teslim şirketi ve ihrakiye bayii
Madde 7.- Dağıtım
Madde 8.- Bayiler
Madde 9.- Faaliyetlerin kısıtlanması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Fiyat Oluşumu, Kamulaştırma, Erişim ve Eşgüdüm

Madde 10.- Fiyat oluşumu
Madde 11.- Mülkiyet, kamulaştırma ve özel tedbirler
Madde 12.- İletim tesisleri ile lisanslı depolama tesislerine erişim
Madde 13.- Eşgüdüm

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilgilerin Toplanması, Kayıt Düzeni, Denetim, Tebligat ve Sigorta

Madde 14.- Bilgilerin toplanması, kayıt düzeni, denetim ve tebligat
Madde 15.- Sigorta

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 16.- Petrol stokları
Madde 17.- Serbest kullanıcı
Madde 18.- Ulusal marker

İKİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Cezalar, İdarî Yaptırımlar, Dava Hakkı, Yönetmelik ve Yürürlükten Kaldırılan ve Uygulanmayacak Hükümler

Madde 19.- İdari para cezaları
Madde 20.- İdarî yaptırımlar
Madde 21.- Ön araştırma, soruşturma ve dava hakkı
Madde 22.- Yönetmelik
Madde 23.- Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler

İKİNCİ BÖLÜM

Elektrik Piyasası Kanununda Yapılan

Madde 24.- Değişiklikler
Madde 25.-
Madde 26.-
Madde 27.-
Madde 28.-

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1.-
Geçici Madde 2.-
Geçici Madde 3.-
Madde 29.- Yürürlük
Madde 30.- Yürütme