KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU


KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KABUL TARİHİ : 10/12/2003
KANUN NO : 5018
 
RESMİ G.TARİHİ : 24/12/2003
RESMİ G. NO : 25326
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Kamu Maliyesi
Madde 4.- Kamu maliyesi
Madde 5.- Kamu maliyesinin temel ilkeleri
Madde 6.- Hazine birliği
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel Esasları
Madde 7.- Malî saydamlık
Madde 8.- Hesap verme sorumluluğu
Madde 9.- Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bakanların ve Üst Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu
Madde 10.- Bakanlar
Madde 11.- Üst yöneticiler
Kamu İdare Bütçeleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 12.- Bütçe türleri ve kapsamı
Madde 13.- Bütçe ilkeleri
Madde 14.- Gelir ve giderleri etkileyecek kanun tasarıları
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu
Madde 15.- Merkezî yönetim bütçe kanununun kapsamı
Madde 16.- Orta vadeli program, malî plan ve bütçe hazırlama rehberi
Madde 17.- Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanması
Madde 18.- Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısının sunulması
Madde 19.- Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısının görüşülmesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bütçelerin Uygulama Esasları
Madde 20.- Ödeneklerin kullanılması
Madde 21.- Ödenek aktarmaları
Madde 22.- Merkez dışı birimlere ödenek gönderme
Madde 23.- Yedek ödenek
Madde 24.- Örtülü ödenek
Madde 25.- Kamu yatırım projeleri
Madde 26.- Yüklenmeye girişilmesi
Madde 27.- Ertesi yıla geçen yüklenme
Madde 28.- Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler
Madde 29.- Bütçelerden yardım yapılması
Madde 30.- Bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Harcama Yapılması
Madde 31.- Harcama yetkisi ve yetkilisi
Madde 32.- Harcama talimatı ve sorumluluk
Madde 33.- Giderin gerçekleştirilmesi
Madde 34.- Ödenemeyen giderler ve emanet hesapları
Madde 35.- Ön ödeme
BEŞİNCİ BÖLÜM
Gelirlerin Toplanması
Madde 36.- Gelir politikası ve ilkeleri
Madde 37.- Gelirlerin dayanakları
Madde 38.- Gelirlerin toplanması sorumluluğu
Madde 39.- Özel gelirler
Madde 40.- Bağış ve yardımlar
ALTINCI BÖLÜM
Faaliyet Raporları ve Kesin Hesap
Madde 41.- Faaliyet raporları
Madde 42.- Kesin hesap kanunu
Madde 43.- Genel uygunluk bildirimi
Taşınır ve Taşınmazlar
Madde 44.- Taşınır ve taşınmaz işlemleri
Madde 45.- Taşınır ve taşınmaz edinme
Madde 46.- Taşınır ve taşınmaz satışı
Madde 47.- Taşınmaz tahsisi
Madde 48.- Mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk
Kamu Hesapları ve Malî İstatistikler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu Hesapları
Madde 49.- Muhasebe sistemi
Madde 50.- Kayıt zamanı ve kullanılacak belgeler
Madde 51.- Kamu gelir ve giderlerinin yılı ve mahsup dönemi
İKİNCİ BÖLÜM
Malî İstatistikler
Madde 52.- Kapsam, temel ilkeler ve kurumsal çevre
Madde 53.- Malî istatistiklerin hazırlanması ve açıklanması
Madde 54.- Malî istatistiklerin değerlendirilmesi
İç Kontrol Sistemi
Madde 55.- İç kontrolün tanımı
Madde 56.- İç kontrolün amacı
Madde 57.- Kontrolün yapısı ve işleyişi
Madde 58.- Harcama öncesi kontrol
Madde 59.- Malî kontrol yetkilisinin nitelikleri ve atanması
Madde 60.- Malî hizmetler birimi
Madde 61.- Muhasebe hizmetleri
Madde 62.- Muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması
Madde 63.- İç denetim
Madde 64.- İç denetçinin görevleri
Madde 65.- İç denetçinin nitelikleri ve atanması
Madde 66.- İç Denetim Koordinasyon Kurulu
Madde 67.- İç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevleri
Dış Denetim
Madde 68.- Dış denetim
Madde 69.- Sayıştayın denetlenmesi
Yaptırımlar ve Yetkili Merciler
Madde 70.- Ödenek üstü harcama
Madde 71.- Kamu zararı
Madde 72.- Yetkisiz tahsil ve ödeme
Madde 73.- Para cezaları ve yetkili merciler
Madde 74.- Zamanaşımı
Diğer Hükümler
Madde 75.- Maliye Bakanlığınca yürütülecek hizmetler
Madde 76.- Kamu idarelerinin sorumluluğu
Madde 77.- Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idareler
Madde 78.- Kurumlardan alınacak hasılat payı
Madde 79.- Kamu alacaklarının silinmesi
Madde 80.- Yetki
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük
Madde 81.- Yürürlükten kaldırılan hükümler
Geçici Madde 1.-
Geçici Madde 2.-
Geçici Madde 3.-
Geçici Madde 4.-
Geçici Madde 5.-
Geçici Madde 6.-
Geçici Madde 7.-
Geçici Madde 8.-
Geçici Madde 9.-
Geçici Madde 10.-
Geçici Madde 11.-
Geçici Madde 12.-
Geçici Madde 13.-
Geçici Madde 14.-
Madde 82.- Yürürlük
Madde 83.- Yürütme